Arbeidsrecht - Individueel

2019-2020

Doel vak

Met het onderwijs wordt de op basisniveau aanwezige kennis over het
arbeidsrecht van de student verdiept. Na het met goed gevolg afsluiten
van dit vak kan de student:
- regels op het gebied van het Nederlandse individuele arbeidsrecht
toepassen op een praktijksituatie;
- een complexe casus op het gebied van het Nederlandse individuele
arbeidsrecht oplossen (bijvoorbeeld een ontslagzaak), en de belangen
van de verschillende belanghebbenden in het arbeidsrechtelijke veld
(zoals werknemers- en werkgeversorganisaties en regering) plaatsen en
inschatten;
- de inbedding van het arbeidsrecht in het privaatrecht, bestuursrecht
socialezekerheidsrecht) en het Europese recht overzien;
- zelfstandig ontwikkelingen in het arbeidsrecht doorgronden en deze op
hun juridische merites beoordelen.

Tijdens de cursus oefenen we in het diepgaand analyseren van complexe
juridische casus. Een deel van het cijfer gevormd door enkele
voorafgaand aan de werkgroep gemaakte en ingeleverde opdrachten

Inhoud vak

In het vak Arbeidsrecht – Individueel verdiept de student zijn kennis
over verschillende aspecten van het individuele arbeidsrecht. De te
behandelen onderwerpen vormen een afspiegeling van de thema's die in
theorie en praktijk de meeste aandacht krijgen, zoals de juridische
positie van flexibele arbeidskrachten, het ontslagrecht en de vormgeving
van in arbeidsovereenkomsten veel voorkomende bedingen. Wekelijks
bereiden studenten een casus voor en leveren een schrijfopdracht in. Na
afronding van het vak heeft de student een grondige kennis van de
belangrijkste leerstukken uit het individuele arbeidsrecht en is hij in
staat op theoretisch en praktisch niveau een complex arbeidsrechtelijk
vraagstuk op te lossen. Arbeidsrecht Individueel is als onderdeel van
Verdieping Arbeidsrecht verplicht voor studenten die de
afstudeerrichting arbeidsrecht volgen, maar als zelfstandig vak is het
ook zeer geschikt als keuzevak voor andere masterstudenten.

Onderwijsvorm

Er is één hoorcollege en één werkgroep per week. In de hoorcolleges
worden de belangrijke leerstukken uiteengezet. In de werkgroepen worden
die leerstukken verder uitgediept. In de werkgroepen komen de
thuis voorbereide casusopdrachten aan de orde. Het vak wordt
afgesloten met een schriftelijk tentamen. Tevens wordt een deel van het
cijfer gevormd door een schriftelijke opdracht.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en schrijfopdrachten.

Literatuur

- Wettenbundel van W.L. Roozendaal, Arbeidswetgeving, Deventer: Kluwer,
laatste druk of wettenbundel van G.J.J. Heerma van Voss, Wetgeving
Sociaal Recht, Den Haag: Bju, laatste druk
- Studieleidraad Arbeidsrecht-Individueel 2019-2020, verschijnt op
Canvas
- voor meer literatuur en een lijst met verplichte jurisprudentie, zie
Canvas

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Dit vak is het eerste deel van het vak Verdieping Arbeidsrecht, maar kan
ook zelfstandig gevolgd worden.

Afwijkende intekenprocedure

De inschrijving voor het vak Arbeidsrecht Individueel verloopt via het vak Verdieping arbeidsrecht.Tijdens het vak zal de docent inventariseren wie alleen Arbeidsrecht Individueel wil doen en wie doorgaat met het vak Verdieping arbeidsrecht.

Aanbevolen voorkennis

Het vak Sociaal Recht in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid VU wordt
aanbevolen als voorkennis, of een soortgelijk vak bij een andere
opleiding. Als alternatief wordt aanbevolen om kennis te nemen van een
handboek arbeidsrecht op bachelorniveau, zoals W.H.A.C.M. Bouwens e.a.,
Schets van het Nederlands Arbeidsrecht, Kluwer, Deventer, laatste druk.

Algemene informatie

Vakcode R_ArbeidRI
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. W.L. Roozendaal
Examinator mr. dr. W.L. Roozendaal
Docenten mr. dr. W.L. Roozendaal
mr. L. van den Berg
prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: