Bachelorscriptie

2019-2020

Doel vak

Hoe draagt het vak bij aan de eindtermen van de opleiding?
Door het succesvol afronden van dit vak laat de student zien dat hij of
zij in staat is om:
- een eenvoudig rechtswetenschappelijk onderzoek te verrichten en
daarvan schriftelijk verslag te leggen in de vorm van een goed
rechtswetenschappelijk betoog van substantiële omvang;
- met een grote mate van zelfstandigheid een rechtswetenschappelijke
probleemstelling te formuleren;
- in antwoord op de geformuleerde probleemstelling een beargumenteerd
oordeel te vormen en/of een beargumenteerd standpunt in te nemen;
- de relevante rechtsbronnen en vakliteratuur te verzamelen, te
selecteren en te beoordelen en dat hij of zij beschikt over de voor het
scriptieonderzoek relevante juridische en/of rechtswetenschappelijke
vakkennis.

Dit vak heeft ten doel studenten bovengenoemde vaardigheden aan te leren
en/of verder te laten ontwikkelen. Het succesvol afronden van de
bachelorscriptie vormt het bewijs dat aan de (relevante) eindtermen van
de opleiding is voldaan. Hierdoor zijn studenten voldoende geëquipeerd
om te beginnen aan een masteropleiding binnen de rechtsgeleerdheid. Het
vak is echter nadrukkelijk niet bedoeld om zich te specialiseren in een
rechtsgebied van voorkeur.

Inhoud vak

Om studenten voor te bereiden op het onderzoeks- en schrijfproces worden
direct na aanvang van het vak een aantal colleges en een
bibliotheekpracticum aangeboden.
In de colleges worden studenten praktische en relevantie informatie en
tips aangereikt. Daarnaast komen onderwerpen aan bod die relevant zijn
voor het gekozen rechtsgebied en wordt de student bewust gemaakt van het
belang van het maken van keuzes over methoden van onderzoek en het
verantwoorden van deze keuzes.
In het bibliotheekpracticum (facultatief) maken studenten kennis met
diverse zoekstrategieën voor het vinden van juridische en
rechtswetenschappelijke bronnen.

De rest van het vak bestaat uit het schrijven van de scriptie onder
individuele begeleiding van een docent. Het vak kent een aantal
tussentijdse deadlines, waaronder het inleveren van een scriptieplan. Na
afloop van elk van deze deadlines levert de begeleidend docent
commentaar op de ingeleverde stukken. De student krijgt feedback via
e-mail en in een aantal gesprekken. In een laatste gesprek licht de
begeleidend docent aan de hand van een beoordelingsformulier toe hoe hij
of zij tot de beoordeling is gekomen.

Onderwijsvorm

Specifieke instructiecolleges (gericht op het betreffende rechtsgebied)
- 2 uur (niet verplicht)
Bibliotheekinstructie - 2 uur (niet verplicht)
Individuele gesprekken met studenten +/- 1.5 uur (verplicht)

Toetsvorm

Eén paper (werkstuk/opdracht/scriptie).

Vereiste voorkennis

120 bachelorstudiepunten bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid of
Notarieel recht, inclusief het vak Juridische vaardigheden.

Studenten van de opleiding Notarieel recht mogen zich alleen inschrijven
voor Fiscaal recht, Notarieel recht of Privaatrecht.
Studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid mogen zich voor alle
rechtsgebieden inschrijven behalve voor Notarieel recht.
Voor het rechtsgebied Fiscaal recht wordt ten zeerste aanbevolen dat
studenten het vak Belastingrecht I (eerste semester) hebben gevolgd.

Literatuur

Verplicht:
- I. Curry-Sumner e.a., Onderzoeksvaardigheden. Instructie voor
juristen, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2010.
- M.H. Bastiaans e.a., Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten,
bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige
publicaties, Deventer: Kluwer 2013 (gratis te downloaden op internet;
link te vinden in de Studenthandleiding).

Aanbevolen:
- E. Tiggeler, Taalgids voor juristen, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor studenten
van de schakelzone (Open Universiteit).

Overige informatie

Het vak draagt bij aan de eindtermen 1, 3, 5-7, 9-11, 13-15, 18, 21-22
van de bachelor Rechtsgeleerheid.
Zie voor de eindtermen het Onderwijs- en Examenreglement van de bachelor
Rechtsgeleerheid.

Eindtermen bachelor Notarieel Recht

De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

gewijzigd dd. 19 05.2017

Afwijkende intekenprocedure

Studenten dienen zich bij inschrijving ook meteen in te tekenen voor één van de onderstaande acht rechtsgebieden: - Fiscaal recht - Notarieel recht - Privaatrecht - Rechtsgeschiedenis (geschiedenis van het privaatrecht) - Rechtstheorie (rechtsfilosofie & encyclopedie van de rechtswetenschap) - Staats- en bestuursrecht (inclusief arbeidsrecht) - Strafrecht - Transnational Legal Studies (Europees en internationaal recht & IT en recht) Studenten van de opleiding Notarieel recht mogen zich alleen inschrijven voor Fiscaal recht, Notarieel recht of Privaatrecht. Studenten van de opleiding Rechtsgeleerdheid mogen zich voor alle rechtsgebieden inschrijven behalve voor Notarieel recht. Voor het rechtsgebied Fiscaal recht wordt ten zeerste aanbevolen dat men het vak Belastingrecht I volgt. OU-schakelstudenten worden ingeschreven voor het rechtsgebied Privaatrecht. Na het verstrijken van de aanmelddeadline (voor periode 2+3) is aanmelden voor het vak niet meer mogelijk. De capaciteit per rechtsgebied is beperkt. Het is niet mogelijk om, indien een rechtsgebied vol is, alsnog te worden ingeschreven voor dat rechtsgebied. Met name de rechtsgebieden strafrecht, privaatrecht en fiscaal recht zijn populair en dus in een vroeg stadium vol (binnen een week tot enkele weken na opening van de inschrijftermijn). U wordt dringend aangeraden, indien u een sterke voorkeur heeft voor een van deze genoemde rechtsgebieden, zich zo snel mogelijk na opening van termijn in te schrijven. HONOURS studenten die graag het honoursvak Bachelor scriptie verzwaard willen volgen, volgen de bovenstaande procedure en melden zich daarnaast bij de vakcoordinator voor meer informatie en het maken van afspraken.

Algemene informatie

Vakcode R_B.scriptie
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. B.M.J. van Klink
Examinator prof. dr. B.M.J. van Klink
Docenten prof. dr. J.W. Sap
mr. L.J. Stam
prof. dr. B.M.J. van Klink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: