Bedrijfseconomie I

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van voldoende kennis op het voor juristen relevante
terrein van het jaarrekeningenrecht. Het einddoel is
dat de student op elementair niveau een financiële administratie kan
lezen en bekend is met de relevante wetgeving op het gebied van de
financiële administratie voor ondernemingen.

Inhoud vak

De verplichting voor ondernemingen om een financiële administratie bij
te houden is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het
jaarrekeningenrecht is dus onderdeel van het ondernemingsrecht.
Daarnaast zijn er ook verplichtingen opgenomen in de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
Zowel de civiele als de fiscale wetgeving met betrekking tot een
jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) zullen
bij dit vak uitgebreid aan bod komen.

Onderwerpen die behandeld worden: Wet- en regelgeving, Balans, Winst- en
Verliesrekening, Vermogensvergelijking Kasstroomoverzicht, (notariële)
boekhouding, Journaliseren, Financiële analyse en Waardebepaling.

Onderwijsvorm

Gedurende zeven weken een maal per week 3 uur hoorcollege en een maal 3
uur werkcollege.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen. Voor de eerste gelegenheid is het
mogelijk om een bonuspunt te behalen door het inleveren van opdrachten
en actieve participatie tijdens colleges.

Vereiste voorkennis

* Het verdient de aanbeveling om pas aan Bedrijfseconomie II deel te
nemen als reeds actief is deelgenomen aan het vak Bedrijfseconomie I.

Literatuur

Jaarrekeninglezen voor juristen, De Geus e.a., Boom juridische
uitgevers, laatste druk (verplicht)
Casuïstiek jaarrekeninglezen, De Geus, Boom juridische uitgevers,
laatste druk (aanbevolen)
Jaarrekening MKB, Mansvelder e.a., Kluwer, laatste druk (aanbevolen)

Doelgroep

Studenten notarieel recht en fiscaal recht.
Keuze vak voor overige studenten.

Overige informatie

Met dit vak wordt voldaan aan de eindtermen 2, 7, 16 van de opleiding
Notarieel recht.

Aanbevolen voorkennis

Er is geen voorkennis voor dit vak nodig.

Algemene informatie

Vakcode R_BedrEcI
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. P.R. de Geus
Examinator mr. drs. P.R. de Geus
Docenten mr. drs. P.R. de Geus

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: