Bedrijfseconomie II

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van voldoende kennis op het voor juristen relevante
terrein van de bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht. Het einddoel is
dat de student op elementair niveau een financiele administratie kan
lezen en bekend is met de relevante wetgeving op het gebied van de
financiele administratie voor ondernemingen.

Inhoud vak

De verplichting voor ondernemingen om een financiële administratie bij
te houden is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het
jaarrekeningenrecht is dus onderdeel van het ondernemingsrecht.
Daarnaast zijn er ook verplichtingen opgenomen in de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
Zowel de civiele als de fiscale wetgeving met betrekking tot een
jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) zullen
bij dit vak uitgebreid aan bod komen.

Onderwerpen die behandeld worden: Wet- en regelgeving, Balans, Winst- en
Verliesrekening, Vermogensvergelijking, Kasstroomoverzicht, (notariële)
boekhouding, Journaliseren, Financiële analyse en Waardebepaling.

Onderwijsvorm

1x hoorcollege (herhaling stof bedrijfseconomie I)
3x werkcollege van 3 uur
1x college tentamenoefening van 3 uur
1x deeltentamen (computerpracticum - invullen aangifte
Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting)

Toetsvorm

Deeltentamen (10%) in de vorm van een computerpracticum. Het
computerpracticum wordt 1x per jaar aangeboden in januari en er is GEEN
herkansing.
Geroosterd schriftelijk tentamen (meestal digitaal) (90%). Voor de
eerste gelegenheid is het tevens mogelijk om een bonuspunt te behalen
door het inleveren van opdrachten en actieve participatie tijdens
colleges.
De herkansing bestaat uit alleen een schriftelijk tentamen (100%). Het
deeltentamen (computerpracticum) is alleen geldig voor de eerste
gelegenheid.

Vereiste voorkennis

Bedrijfseconomie I wordt bekend verondersteld.

Literatuur

Jaarrekeninglezen voor juristen, De Geus e.a., Boom juridische
uitgevers, laatste druk (verplicht)
Casuïstiek jaarrekeninglezen, De Geus, Boom juridische uitgevers,
laatste druk (aanbevolen)
Jaarrekening MKB, Mansvelder e.a., Kluwer, laatste druk (aanbevolen)

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Overige informatie

Met dit vak wordt voldaan aan de eindtermen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 16, 17 ) van de opleiding Notarieel recht.
Met dit vak wordt voldaan aan de eindtermen (1 t/m 19, 21, 22) van de
opleiding Rechtsgeleerdheid.

Afwijkende intekenprocedure

Geen afwijking ten opzichte van reguliere intekenprocedure.

Toelichting Canvas

Bedrijfseconomie I wordt bekend verondersteld.

Aanbevolen voorkennis

Bedrijfseconomie I (de gehele stof van bedrijfseconomie I is ook
verplichte stof voor bedrijfseconomie II)

Algemene informatie

Vakcode R_BedrEcII
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. P.R. de Geus
Examinator mr. drs. P.R. de Geus
Docenten mr. drs. P.R. de Geus

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: