Beginselen bestuursrecht

2019-2020

Doel vak

Na het volgen van de cursus Beginselen bestuursrecht zijn studenten
vertrouwd met de beginselen van het bestuursrechtelijke
begrippenapparaat. Dit houdt in dat zij centrale, bestuursrechtelijke
termen (bestuursorgaan, besluit, belanghebbende etc.) aan de hand van
wettelijke bepalingen en vaste jurisprudentie kunnen duiden en in
onderling verband kunnen zien. Tevens hebben studenten geleerd om
gestructureerd en analytisch bestuursrechtelijke casus te behandelen en
hun oplossing zowel mondeling als schriftelijk aan medestudenten en
docent te presenteren. Meer in het algemeen hebben studenten inzicht in
de plaats van het bestuursrecht in de Nederlandse rechtsorde en de wijze
waarop het bestuursrecht zich tot de overige rechtsgebieden verhoudt.
Beoogd wordt expliciet aan te sluiten bij de rechtspraktijk: diverse
casus die tijdens de werkgroepen worden behandeld, zijn rechtstreeks aan
de praktijk ontleend. Uiteraard wordt het bestuursrecht ook
wetenschappelijk-theoretisch benaderd. Dat theorievorming, wetgeving en
rechtspraak elkaar beïnvloeden, wordt in het vak steeds benadrukt.

Eindtermen: 1, 5-8, 10, 12-14, 17.
Zie voor de eindtermen van de Bachelor Rechtsgeleerdheid het Onderwijs-
en Examenreglement Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

College 1: Introductie, het systeem van de Awb;
College 2: De organisatie van het openbaar bestuur, het
bestuursorgaanbegrip;
College 3: De bevoegdheden van het openbaar bestuur, het besluitbegrip;
College 4: Normen voor bestuurlijk handelen;
College 5: De begrippen ‘belanghebbende’ en ‘aanvraag’ en de
openbaarheid van bestuur
College 6: Bestuursrechtelijke handhaving
College 7: Rechtsbescherming

De specifieke leerdoelen per college worden voor aanvang van het vak op
Canvas geplaatst.

Law in Action
-In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
Van wie willen wij als samenleving dat zij besluiten van bestuursorganen
(zoals burgemeester en wethouders of een minister) kunnen aanvechten bij
de bestuursrechter, met de kans dat die rechter het besluit vernietigt?
(afbakenen procesgerechtigden).
-Samenwerking met de praktijk.
Rollenspelen tijdens pleitoefening (rechtszaak naspelen) en ontwikkelen
van onderwijsmateriaal met praktijkmensen (een advocaat inschakelen bij
het vervaardigen van onderwijsmateriaal en het geven van werkgroepen).

Onderwijsvorm

Iedere week wordt een hoorcollege gegeven. Tijdens het hoorcollege
worden de onderwerpen van die week in grote lijnen geschetst.

Daarnaast wordt iedere week een werkgroep verzorgd. Tijdens
de werkgroepen zal aan de hand van opdrachten op de stof worden
ingegaan.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen (MC en open vragen).

Vereiste voorkennis

Voor toegang tot de werkgroep is vereist: het maken van de
werkgroepopdrachten en het verrichten van eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
* Studenten mogen zonder Beginselen bestuursrecht niet deelnemen aan het
vak Bestuursrecht

Literatuur

F.C.M.A. Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht, Deventer:
Wolters Kluwer (nieuwste druk).
Daarnaast worden een handleiding en werkgroepvragen voor iedere week op
Canvas geplaatst.

Overige informatie

Het vak Beginselen bestuursrecht (B1) geldt als ingangseis voor het vak
Bestuursrecht (B2). Studenten kunnen alleen dan tentamen afleggen in het
vak Bestuursrecht (B2) op het moment dat zij het tentamen Beginselen
Bestuursrecht (B1) hebben gehaald.

Algemene informatie

Vakcode R_Beg.best.r
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. P.J. Huisman
Examinator mr. P.J. Huisman
Docenten prof. mr. F.J. van Ommeren
prof. dr. A.R. Neerhof
mr. A. Roozdar LLM
dr. N. Jak
mr. P.J. Huisman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep