Beginselen staatsrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak beoogt te bereiken dat een student de elementaire begrippen en
bronnen van het nationale en het internationale publiekrecht kent, deze
begrippen kan toepassen op een eenvoudige casus en inzicht heeft in het
functioneren van een democratische rechtsstaat, mede binnen de
internationale rechtsorde.

Het vak draagt eraan bij dat u als bachelor de volgende eindtermen van
de bacheloropleiding bereikt:
- u kent en hebt inzicht in kernleerstukken van de hoofdonderdelen van
het geldende recht (voor dit vak in het bijzonder:
het Nederlandse staatsrecht) en de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
- u kent en hebt inzicht in het internationale en het Europese recht en
in de verhouding ervan tot het nationale recht
- u beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
- u kent en hebt inzicht in geschiedenis en grondslagen van het
(Nederlandse) recht en heeft besef van de eigen aard van de
rechtsbeoefening
(zie over de eindtermen art. 10.2 Onderwijs- en Examenregeling, nrs 1,
3,5,6)

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:

Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Communicatieve vaardigheden
-mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat

Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
(zie art. 10.2 Onderwijs- en Examenregeling, nrs 7, 12, 13, 14, 17, 18,
21)

Inhoud vak

Vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat komen aan de
orde: de betekenis van constitutie, grondwet en verdragen; de
ontwikkeling, inrichting en werking van de parlementaire democratie; de
rol van de rechter; de betekenis van de grondrechten; alsmede de
verschillende soorten regelgeving.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges:
De zeven wekelijkse hoorcolleges hebben het karakter van een algemene
inleiding. Tijdens het hoorcollege wordt ook aandacht besteed aan
elementen die in de voorgeschreven literatuur minder aan bod komen maar
toch van betekenis zijn voor het verkrijgen van inzicht in de beginselen
van het staatsrecht

Jurisprudentieclips (via Canvas)
Tijdens de onderwijsperiode zullen via Canvas enkele korte digitale
mini-colleges ter beschikking worden gesteld waarin belangrijke
jurisprudentie wordt behandeld.

Werkgroepen
Parallel aan de hoorcolleges worden zeven werkgroepen gepland waarin
dieper op de verschillende onderdelen van de in het hoorcollege van de
desbetreffende week behandelde stof wordt ingegaan. In de werkgroepen
ligt de nadruk op de ‘lastigere’ vraagstukken en op vragen die een zeker
inzicht in de materie vergen. Zij bestrijken dus niet de volledige stof
die u voor het tentamen moet bestuderen.
Aanwezigheid is niet verplicht maar wordt dringend aanbevolen.

Zelfstudievragen
Naast deze onderwijsvormen worden op Canvas (onder ‘Toetsen’) wekelijks
zelfstudievragen geplaatst in de vorm van korte toetsen met een tiental
multiplechoicevragen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
* Studenten mogen zonder Beginselen staatsrecht niet deelnemen aan de
vakken Fundamental Rights in Europe en Staatsrecht

Literatuur

- Hoorcollege- en werkgroepstof;
- Prof. mr. A.D. Belinfante / mr. J.L. de Reede, Beginselen van het
Nederlandse staatsrecht, Deventer, Kluwer, recentste druk (18de druk
(2015));
- Jurisprudentie, beschikbaar gesteld via Canvas.

Eventuele aanvullende literatuur wordt later bekend gemaakt.

Afwijkende intekenprocedure

Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herhalers kunnen zich vanaf 30 augustus 2019 intekenen.

Algemene informatie

Vakcode R_BegSta
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. A.J. Overbeeke
Examinator dr. A.J. Overbeeke
Docenten dr. A.J. Overbeeke
prof. mr. A.E. Schilder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep