Case studies belastingrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak heeft als leerdoelen:
Het verdiepen van de fiscale kennis door deze toe te passen op aan de
praktijk ontleende feitencomplexen in de vorm van casus. Case Studies
Belastingrecht
borduurt voort op de vakken Inleiding Belastingrecht en Verdieping
Belastingrecht.
Het vak draagt bij aan een groot deel van de eindtermen van de
opleidingen Bachelor Rechtsgeleerdheid en Bachelor Notarieel Recht. De
student verwerft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het
belastingrecht (meer in het bijzonder de inkomsten- en
vennootschapsbelasting), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip
van recente ontwikkelingen en leert dat het (belasting)recht zich
ontwikkelt en manifesteert in een maatschappelijke context. Verder
ontwikkelt de student analytische vaardigheden (lezen, begrijpen en
analyseren van juridische en rechtswetenschappelijke teksten en betogen,
waaronder jurisprudentie en wetgeving), leert de student kritisch
reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, en juridische
argumentatiestructuren te analyseren en op te zetten. Ook leert de
student juridisch relevante feiten uit een feitencomplex te selecteren,
rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een juridische casus te
identificeren en juridische casus op te lossen.
Ook leert de student een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands schriftelijk te presenteren en met anderen samen te werken om
een opdracht binnen een voorgeschreven termijn te voltooien. Daarmee
ontwikkelt de student ook de vaardigheid om op een efficiënte manier
juridische bronnen raadplegen en informatie te verzamelen uit juridische
(digitale) bibliotheken en databestanden, en de waarde, relevantie en
kwaliteit van de informatie te beoordelen.

Inhoud vak

Behandeling van fiscale aspecten van drie verschillende onderwerpen (op
het terrein van de inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting). De
onderwerpen worden bekendgemaakt via Canvas.

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem. Studenten moeten bij dit vak drie cases
uitwerken die zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden.

Toetsvorm

Opdrachten

Literatuur

Voor uitwerking van de cases kan alle relevante literatuur worden
geraadpleegd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bronnen beschikbaar
in de UB.
De literatuur behorende bij de hoorcolleges wordt van te voren op
Canvas geplaatst.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Afwijkende intekenprocedure

Deeltijd: Er is geen apart deeltijdonderwijs geroosterd. Deeltijdstudenten schrijven zich in voor het vak en kunnen vervolgens contact met de vakcoodinator opnemen.

Algemene informatie

Vakcode R_BelastIII
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. J. Gooijer
Examinator mr. J. Gooijer
Docenten drs. M.E.H. Sterk
mr. J. Gooijer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: