Bewijsrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak beoogt studenten vanuit verschillende perspectieven te laten
nadenken over de bewijsproblematiek. Dit gebeurt aan de hand van het
bestuderen en analyseren van wetenschappelijke literatuur en rechtspraak
en het beantwoorden van vragen aan de hand van casus. Aan het einde van
het vak kunnen studenten, op basis van diepgaand literatuur- en
rechtspraakonderzoek:
- de belangrijkste strafrechtelijke bewijsregels uiteen zetten;
- doorgronden waarom regels van bewijs soms tegen-intuïtief maar
tegelijkertijd fundamenteel zijn voor wat in het strafrecht onder
waarheidsvinding wordt verstaan;
- bewijsregels en hun toepassing in de praktijk, analyseren en
bekritiseren, op basis van inzichten over betrouwbare waarheidsvinding
zoals die in verschillende disciplines (rechtspsychologie, kansrekening,
bewijstheorie) bestaan;
- uiteenzetten hoe de strafrechter met behulp van andere,
niet-juridische disciplines tot een betere bewijsbeslissing zou kunnen
komen;
- analyseren welke verschillen bestaan tussen bewijsregels van
verschillende vakgebieden, en waarom deze bestaan;

Eindtermen: 1, 4, 6, 7, 10.

Inhoud vak

Het vak bewijsrecht sluit aan bij het interdisciplinaire
onderzoeksspeerpunt van de sectie Strafrecht: waarheidsvinding.
Rode draad in dit vak is de vraag of het strafrechtelijk bewijsrecht de
rechter helpt om een goede bewijsbeslissing te nemen. Het perspectief is
derhalve steeds dat van de werking van de regels in de praktijk: law in
action. Daartoe wordt een vergelijking gemaakt tussen de (toepassing van
de) strafvorderlijke bewijsregels enerzijds en inzichten uit de
rechtspsychologie en bewijstheorie anderzijds, alsmede tussen
bewijsregels uit verschillende
rechtsgebieden. De vraag daarbij is steeds of de wijze waarop de rechter
de juridische regels toepast wel in overeenstemming is met de inzichten
over bewijzen uit niet-juridische disciplines, en waarom regels en hun
toepassing tussen verschillende rechtsgebieden verschillen en of die
verschillen gerechtvaardigd zijn.

Onderwijsvorm

Iedere week 2 keer een werkgroep. Bij sommige werkgroepen
zullen gastdocenten optreden.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Bij dit vak zal literatuur en jurisprudentie moeten worden bestudeerd.
Deze moeten door de student zelf worden verzameld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_Bewijsr
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. L. Stevens
Examinator prof. mr. L. Stevens
Docenten prof. mr. L. Stevens
mr. L. Kesteloo

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: