Burgerlijk procesrecht en insolventierecht

2019-2020

Doel vak

Het vak Burgerlijk procesrecht & Insolventieprocesrecht heeft tot doel
dat studenten leren op welke wijze(n) rechten die in het privaatrecht
besloten liggen kunnen worden gehandhaafd en gerealiseerd. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan procedures betreffende faillissementen en
schuldsaneringsregelingen.

Studenten leren procesrechtelijke en insolventieprocesrechtelijke
begrippen en onderwerpen herkennen, hanteren en toepassen, en zij kunnen
er verbanden tussen leggen. Met behulp van de wet en de jurisprudentie
kunnen zij casus bestuderen en analyseren met het oog op het formuleren
van de te beantwoorden rechtsvraag, alsmede met het oog op het vergaren
van informatie die kan worden gebruikt bij het gemotiveerd beantwoorden
van die rechtsvraag.

In het bijzonder wordt voor dit vak gewezen op de relevantie van
de eindtermen: 1, 5, 12-14.

Inhoud vak

De volgende hoofdonderdelen komen aan de orde:
-de rechterlijke organisatie en de rol en bevoegdheid van de rechter,
-algemene beginselen van procesrecht en alternatieve vormen van
geschilbeslechting,
-de procedure in eerste aanleg,
-het (incasso) kort geding,
-arbitrage en bindend advies,
-bewijs (o.a. akten, getuigen, deskundigen, plaatsopneming, bewijsrecht
in bijzondere procedures, voorlopige bewijsmiddelen),
-rechtsmiddelen (o.a. verzet, hoger beroep, cassatieberoep, buitengewone
rechtsmiddelen),
-executie- en beslagrecht (o.a. executoriale titels, executiegeschillen,
conservatoire en executoriale beslagen) en
-insolventieprocesrecht.

Law in Action:
Bij de behandeling van enkele onderwerpen wordt een maatschappelijk
probleem centraal gesteld, in plaats van een bepaald rechtsgebied. Zo
wordt aandacht geschonken aan het oplossen van geschillen op andere
wijze dan door een procedure bij de overheidsrechter (probleem: niet
voor alle geschillen is een klassieke procedure de passende wijze van
geschiloplossing) en de trend van waarheidsvinding (probleem: het geven
van beslissingen die niet gebaseerd zijn op de werkelijkheid). Alle
docenten werken ook in de praktijk als advocaat of
rechter(-plaatsvervanger).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen met MC-vragen.

Literatuur

Wordt bekendgemaakt via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Algemene informatie

Vakcode R_BurgPI
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. E.F. Groot
Examinator mr. E.F. Groot
Docenten mr. E.F. Groot
prof. mr. L.M. Coenraad

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: