Criminologie achter gesloten deuren

2019-2020

Doel vak

Door binnen deze unieke context onderwijs te verzorgen voorziet het vak
niet alleen in het vergroten van inhoudelijke kennis, maar ook in het
verbeteren van communicatieve vaardigheden en het vermogen om met mensen
in verschillende posities in de samenleving samen te werken,
vaardigheden die zowel binnen de academische wereld als daarbuiten
steeds belangrijker worden. Aan het eind van het vak heeft de student
diepgaandere kennis over relevante thema's, is de student in staat om
kritisch te reflecteren op de criminologische/strafrechtelijke kennis
die hij/zij gedurende de rest van de opleiding heeft opgedaan, kan de
student zich (beter) verplaatsen in individuen met een andere
achtergrond, en heeft de student diverse vaardigheden ontwikkeld om op
een wetenschappelijke, doch empathische manier te discussiëren en
opdrachten te maken over soms ingewikkelde/gevoelige onderwerpen.

Inhoud vak

Dit bijzondere vak vindt plaats in een penitentiaire inrichting, en is
een
echt 'law-in-action' vak.
Gedurende een reeks bijeenkomsten volgen studenten
criminologie/strafrecht en gedetineerden samen onderwijs, onder
begeleiding van de docent. De onderwijsvorm is zeer interactief van
aard; er worden opdrachten uitgevoerd in kleine groepen, er worden
groepsdiscussies gehouden over de onderwerpen, en er wordt aan een
groepsproject gewerkt. Voor tussen de bijeenkomsten door wordt
(wetenschappelijke) literatuur verstrekt en worden (kleine) opdrachten
voorgeschreven. Binnen al deze werkvormen staan
criminologisch/strafrechtelijk relevante onderwerpen centraal. Te denken
valt aan de oorzaken van criminaliteit, het nut van gevangenissen, en
'restorative justice'. De bijeenkomsten dragen daarmee bij aan het
vergroten van inhoudelijke kennis, terwijl daarnaast diverse andere
(communicatieve) vaardigheden worden getraind.

Onderwijsvorm

Werkgroepen op de VU (2/3 keer), werkgroepen in een Penitentiaire
Inrichting (ca. 9 keer)

Toetsvorm

(Kleine) schriftelijke opdrachten tussen de bijeenkomsten door;
eindopdracht (essay)

Literatuur

De literatuur wordt later bekend gemaakt/verstrekt. Tevens zullen
studenten zelf
literatuur verzamelen ten behoeve van het maken van de opdrachten.

Doelgroep

Het vak staat in studiejaar 2019-2020 open voor derdejaars
bachelorstudenten criminologie en strafrecht en masterstudenten
criminologie (opsporingscriminologie en interventiecriminologie) en
strafrecht. Gezien het beperkte aantal studenten dat
per editie aan het vak kan deelnemen zal een sollicitatieprocedure
worden ingesteld.

Afwijkende intekenprocedure

Een sollicitatie maakt onderdeel uit van de intekenprocedure. Alleen na een succesvolle sollicitatie worden studenten toegelaten. Voor een sollicitatie leveren studenten bij de coördinator een motivatiebrief, een curriculum vitae en een cijferlijst aan. Deze procedure vindt naar alle waarschijnlijkheid in september/oktober 2019 plaats; het vak loopt vervolgens van april - juni 2020. Informatie over de procedure wordt via Canvas verstrekt.

Algemene informatie

Vakcode R_CAGD
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator E. Rodermond
Examinator E. Rodermond
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkgroep