Capita selecta notarieel vermogensrecht

2019-2020

Doel vak

1. U kunt vanuit het algemene vermogensrecht implicaties afleiden voor
concrete aspecten van diverse leerstukken betreffende de benoemde
overeenkomsten, het leerstuk volmacht en het leerstuk schuldsanering
voor natuurlijke personenen.
2. U kunt vanuit het standpunt van de notaris vermogensrechtelijke
leerstukken aan de hand van een voorbeeldcasus uitleggen, met elkaar in
verband brengen en illustreren.
3. U kunt vermogensrechtelijke rechtspraak en wetgeving mede in het
licht van de maatschappelijke ontwikkelingen ontleden.
4. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht concrete
casusposities op het gebied van de bijzondere overeenkomsten oplossen,
in het bijzonder die welke in de notariële praktijk voorkomen.
Overige informatie
Het vak Capita Selecta Notarieel Vermogensrecht heeft tot doel het
verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het recht van het
algemene vermogensrecht diverse benoemde overeenkomsten, het leerstuk
volmacht en de voor de notariële praktijkuitoefening relevante gevolgen
van de handelings- en beschikkingsonbevoegdheid ten gevolge van de
toepassing van de schuldsaneringsregeling. Deze kennis en dit inzicht
wordt mede geplaatst in de context van het algemene vermogensrecht
waarbij de in dat kader verworven kennis wordt toegepast bij de diverse
benoemde overeenkomsten.
Het vak draagt bij aan veel eindtermen van de bacheloropleiding
Notarieel recht, maar in het bijzonder aan eindtermen 4-8 (analytische
vaardigheden en het besef dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert
in een maatschappelijke context) en 9 t/m 11 (de probleemoplossende
vaardigheden zoals het benoemen van relevant feiten in een casus gevold
door het selecteren van rechtsregels die, systematisch toegepast,
bijdragen aan het oplossen van een juridische casus.

Inhoud vak

Het gaat om onderwerpen die verband houden met de doorwerking van andere
rechtsgebieden op het werkterrein van de notaris.
Aandacht wordt besteed aan de in de notariele praktijk veelvuldig
gebruikte volmacht en haar verhouding tot de overeenkomst van opdracht
resp. lastgeving. Voorts komt aan de orde borgtocht (vanwege de relatie
met het huwelijksvermogensrecht), levensverzekering (vanwege de relatie
met het huwelijksvermogens- en het erfrecht), Ook wordt aandacht besteed
aan de vaststellingsovereenkomst; met behulp van deze overeenkomst kan
een conflict worden voorkomen of beeindigd. Tot slot passeren de
hoofdlijnen van het huur- en pachtrecht de revue.

Law in action:
Samenwerking met de praktijk
In het werkgroep-onderwijs wordt bij een onderdeel (huur) een gastdocent
ingeschakeld die vanuit de invalshoek van de advocatuur de specifieke
problemen, zowel juridisch als maatschappelijk, benadert.

Onderwijsvorm

Elke week wordt een hoorcollege en een werkgroep verzorgd.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Vereiste voorkennis

- het vak Inleiding goederenrecht
- het vak Inleiding verbintenissenrecht
- het vak Personen- en familierecht

Literatuur

Voor het onderdeel Volmacht: Asser-Kortmann, 3-III, Volmacht en
vertegenwoordiging, laatste druk;
voor het onderdeel Levensverzekering: Asser/Wansink Van Tiggele &
Salomons, 7-IX, laatste druk;
voor de onderdelen Borgtocht en Vaststellingsovereenkomst: Asser-Van
Schaijk 7-VIII, laatste druk;
voor de onderdelen Opdracht en lastgeving: Asser-Tjong Tjin Tai 7-IV,
laatste druk
voor het onderdeel Huur: Asser-Rossel-Heisterkamp, Huur 7-II, laatste
druk,
voor het onderdeel Pacht, Asser-Snijders 7-III, laatste druk.
De te bestuderen passages uit deze boekwerken worden op Canvas
gepubliceerd.
De verplichte literatuur voor het onderdeel schuldsanering natuurlijke
personen wordt op canvas gepubliceerd.

Overige informatie

EINDTERMEN
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Informatievaardigheden
-op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen

Toelichting Canvas

De Canvasomgeving biedt de student alle benodigde informatie die per
week nodig is om het vak met succes te kunnen volgen.

Aanbevolen voorkennis

- het vak Erfrecht I
- het vak Goederenrecht

Algemene informatie

Vakcode R_CSnnotV
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator W.J.J.G. Speetjens
Examinator W.J.J.G. Speetjens
Docenten prof. dr. mr. B.C.M. Waaijer
W.J.J.G. Speetjens
mr. P.M.J.H. ten Broecke

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: