Cybercrime

2019-2020

Doel vak

Leerdoelen van dit vak.
Na afloop van dit vak:
• Heb je een globale indruk van de ontwikkelingen en de dynamiek op het
terrein van cybersecurity (beveiliging), cybersafety (veiligheid) en
cybercrime (computercriminaliteit),
• Kun je verschillende soorten cyberdelicten herkennen, onderscheiden en
indelen in relevante categorieën,
• Heb je een globaal inzicht verworven in de aard, de prevalentie (het
vóórkomen) en de bestrijding van verschillende soorten
computercriminaliteit,
• Weet je hoe cyberdelicten zijn geregeld in nationale en internationale
wet- en regelgeving (zoals in de Computercriminaliteitswetten I, II en
III en het Cybercrimeverdrag) en ook in toekomstige wetgeving (m.n. in
het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering),
• Heb je een globaal inzicht in ICT- gerelateerde opsporingsmethoden en
hoe deze zijn geregeld in (inter-)nationale wet- en regelgeving,
• Kun je beargumenteren wanneer en op welke wijze ICT-gerelateerde
opsporingsmethoden raken aan fundamentele rechten als rechtszekerheid,
privacy en vrijheid van meningsuiting,
• Heb je begrip van en inzicht in een meer bespiegelende, theoretische
benadering van internet-gerelateerde, virtuele criminaliteit, en van
digitale opsporingsmethoden.


Deze leerdoelen sluiten aan bij de eindtermen 1-2, 5, 7, 12-14, 15 en 18
van de OER.

Inhoud vak

Criminaliteit beperkt zich in onze hedendaagse samenleving niet meer tot
het handelen in drugs of het overvallen van een bank. Een belangrijk
deel van de criminele activiteiten speelt zich tegenwoordig af op het
internet. En ook de opsporing van criminaliteit is voor een deel
verplaatst van de fysieke naar de digitale wereld. Bij cybercrime gaat
het enerzijds om delicten die ook buiten het internet om al strafbaar
waren. Denk bijvoorbeeld aan kinderlokken (grooming), oplichting (op
Marktplaats) en belediging of bedreiging (via Twitter of Facebook).
Maar er zijn dankzij het internet ook nieuwe delicten ontstaan.
Voorbeelden hiervan zijn: het gijzelen van bestanden van
computergebruikers door het gebruik van steeds geavanceerdere
ransomware. Ddos-aanvallen die steeds groter, goedkoper en gemakkelijker
uit te voeren zijn nu ze via speciale websites gewoon door iedereen te
bestellen zijn. En hacken, oftewel het binnendringen in een
computersysteem,
bijvoorbeeld van webcams.
Het (straf)recht loopt vaak achter bij de ontwikkelingen van de techniek
en heeft niet altijd een pasklaar antwoord. Maar tegelijkertijd staat
vast dat het recht een prominente rol te vervullen heeft bij het
reguleren van actuele vraagstukken. In algemene zin spelen bij
regulering van informatie- en communicatietechnologieën, waar cybercrime
onder valt, de volgende vragen:
- Zijn de bestaande normen van toepassing?
- Is nieuwe regulering noodzakelijk en/of wenselijk?
- Moet regulering technologie-neutraal zijn en hoe is dat te realiseren?

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (twee keer per week) en werkcolleges (een keer per week).

Toetsvorm

Tussentijdse toetsing vindt plaats middels opdrachten. Voorafgaand aan
de twee werkgroepen maken studenten (individueel of in klein
groepsverband) een voorbereidende opdracht die via Canvas moet worden
ingeleverd. Hiervoor ontvangen zij geen cijfer maar de studenten worden
wel geacht de opdrachten met een zekere inspanning te hebben gemaakt en
deze tijdig te hebben ingeleverd. De eindtoetsing vindt plaats door
middel van het schrijven van een opiniestuk (80% van het cijfer) en het
beoordelen van twee opinies van medestudenten (20% van het cijfer).

Vereiste voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Literatuur

Wordt via Canvas beschikbaar gesteld.

Doelgroep

Derdejaars rechtenstudenten.
Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor bijvakkers
en contractanten.

Overige informatie

Dit vak sluit aan bij het motto van de faculteit Law in Action. Het
thema is actueel en we ontvangen een gastspreker uit de praktijk.

Aanbevolen voorkennis

Strafrecht.

Algemene informatie

Vakcode R_CYBCR6
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. A.E. de Hingh
Examinator dr. mr. A.E. de Hingh
Docenten dr. mr. A.E. de Hingh

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: