Consumentenrecht

2019-2020

Doel vak

De student
- kan Nederlandse en Europese regelgeving en jurisprudentie met
betrekking tot algemene voorwaarden, consumentenkoop, koop op afstand,
oneerlijke handelspraktijken, de consumentenkredietovereenkomst, de
reisovereenkomst, productaansprakelijkheid, de handhaving van
consumentenrechten op een casus toepassen;
- kan uitleggen wat de verhouding is tussen de bijzondere regels zoals
neergelegd in Boek 7 BW en de algemene regels zoals neergelegd in de
Boeken 3 en 6 BW met betrekking tot het consumentenrecht;
- kan Nederlandse regelgeving en jurisprudentie uitleggen en toepassen
met behulp van Europeesrechtelijke leerstukken, zoals richtlijn conforme
interpretatie en de leer van de effectieve rechtsbescherming;
- kan de verhouding tussen de Nederlandse regelgeving en jurisprudentie
enerzijds en de Europese regelgeving en jurisprudentie met betrekking
tot het consumentenrecht anderzijds analyseren en verklaren;
- kan aangeven wat de gevolgen zijn van arresten van het Hof van
Justitie (in het bijzonder prejudiciële vragen van rechters van andere
lidstaten) voor het Nederlandse consumentenrecht;
- kan uitspraken en literatuur op het gebied van het consumentenrecht
vinden;
- kan teksten in het Engels over het consumentenrecht lezen;
- kan verklaren aan de hand van empirisch onderzoek of de regelgeving
het effect heeft dat de wetgever beoogt.
Het vak draagt bij aan bijna alle eindtermen van de bachelorstudie en in
het bijzonder aan eindterm 3 (kennis en inzicht in het nationale recht
in verhouding tot het Europese recht), eindterm 4 (passieve kennis van
Engelse terminologie), eindterm 9 (het kritisch reflecteren op het
vakgebied vanuit een ander perspectief en de grenzen van het vakgebied
herkennen).

Inhoud vak

Een consument koopt een mobiele telefoon via internet bij een bekende
mediawinkel. Vervolgens gaat de telefoon kapot. Een consument heeft een
vlucht geboekt en de betreffende vlucht heeft vertraging. Wat
zijn nu de rechten en verplichtingen van de consument en die van de
handelaar of de verkoper?
Deze en andere vragen komen aan de orde in het vak consumentenrecht,
waar de relatie tussen de consument en de handelaar centraal staat. De
consument wordt in de wet omschreven als een natuurlijke persoon die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; de handelaar
als de professionele partij die handelt in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf. De consument wordt in veel gevallen beschouwd als de
zwakkere partij die bescherming nodig heeft in zijn relatie jegens
handelaar. Dit komt tot uiting in verschillende wetgevingstechnieken,
zoals dwingende regels waar partijen niet van af kunnen wijken bij
overeenkomst.
Veel regelgeving op het gebied van het consumentenrecht is afkomstig uit
Europa. Deze interactie tussen het Nederlandse en het Europese recht zal
worden besproken aan de hand van de onderwerpen: algemene voorwaarden,
consumentenkoop, koop op afstand, oneerlijke handelspraktijken, de
reisovereenkomst, productaansprakelijkheid, rechten van consumenten bij
vertraagde of geannuleerde vluchten en de handhaving van het
consumentenrecht. Daarnaast zal dieper worden ingegaan op de vraag of
wetgevingstechnieken, zoals bijvoorbeeld informatieverplichtingen, het
effect hebben dat zij beogen en zal worden besproken wat de rechten en
verplichtingen van de consument en de handelaar zijn met betrekking tot
bovengenoemde onderwerpen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkgroep.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

De literatuur zal te zijner tijd op Canvas bekend worden gemaakt.

Doelgroep

Het vak is onderdeel van de minor Algemene rechtspraktijk. De minor
staat ook open voor bijvakkers en contractanten.

Aanbevolen voorkennis

De vakken Inleiding verbintenissenrecht, Contractenrecht en Beginselen
Europees recht.

Algemene informatie

Vakcode R_Consu
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. K.A.P.C. van Wees
Examinator prof. mr. J.W. Rutgers
Docenten prof. mr. J.W. Rutgers
mr. dr. M.Y. Schaub

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: