Criminele carrières

2019-2020

Doel vak

Inzicht krijgen in de ontwikkeling van criminele carrières van
verschillende dadergroepen en de interventies die gericht zijn op het
ombuigen van deze carrières. Aan het einde van het vak is de student in
staat om:

1. De ontwikkeling en kenmerken van criminele carrières te begrijpen
2. Kennis over criminele carrières toe te passen op verschillende
soorten daders
3. Te begrijpen welke factoren een rol spelen bij desistance
4. Bestaande interventies te koppelen aan verschillende soorten daders
5. Praktijk kennis over interventies te koppelen aan theoretische kennis
over criminele carrières verschillende dadergroepen.

Als het vak met goed gevolg doorlopen is, is/heeft de student:
1. in staat het criminele carrière en interventie vraagstuk vanuit
verschillende deelgebieden en disciplines te benaderen
2 diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in verschillende
soorten daders, hun criminele carrières en de verschillende
mogelijkheden tot interventie
3. in staat om wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten over
ontwikkeling van criminele carrières van verschillende dadergroepen en
de interventies die gericht zijn op het ombuigen van deze carrières,
diepgaand te kunnen analyseren en daarover kritische vragen te kunnen
formuleren
4. in staat om vakliteratuur en nieuwe ontwikkelingen omtrent criminele
carrières en interventies te begrijpen, te interpreteren, toe te passen
en kritisch te beschouwen
5.in staat complexe vraagstukken over etiologie van daders, hun
criminele carrières en mogelijke interventies diepgaand te analyseren en
te interpreteren
6. in staat om theorieën te selecteren en te analyseren bij complexe
vraagstukken over etiologie van daders, hun criminele carrières en
mogelijke interventies
7. in staat om schriftelijk en mondeling te presenteren over
ontwikkelingen van criminele carrières van daders en interventies die
gericht zijn op het ombuigen van deze carrières
8. in staat om een eigen mening te formuleren over ontwikkelingen van
criminele carrières van daders en interventies die gericht zijn op het
ombuigen van deze carrières
9 in staat om een gefundeerde en beargumenteerde positie in te nemen in
een discussie over ontwikkelingen van criminele carrières van
verschillende dadergroepen en de interventies die gericht zijn op het
ombuigen van deze carrières

Inhoud vak

In dit vak staat niet alleen kennis over criminele carrières in het
algemeen centraal maar wordt ook juist gekeken naar de levenslopen en
criminele carrières van verschillende type daders. Het gaat daarbij
niet alleen om verschillende soorten delicten (denk aan geweldsdelicten
– met als bijzondere variant huiselijke geweld, zedendelicten,
vermogensdelicten), maar ook om het verschil tussen bijvoorbeeld first
offenders en veelplegers en daders die op specifieke levensdomeinen
problemen hebben, zoals verslaafde daders.
Ook maken we een onderscheid in (startende) criminele carrières van
jeugdigen en de carrières van volwassen daders. Naast kennis over
criminele carrières en levenslopen van daders wordt in dit vak ook juist
de verbinding gelegd tussen de criminele carrières van daders en het
interveniëren in deze carrières. Hoe en wanneer hebben interventies het
meeste effect en om welk type interventies gaat het dan? Interventies
gericht op het ombuigen van de carrières van jeugdigen kunnen
bijvoorbeeld gericht zijn op andere problemen dan interventies bedoeld
om de carrières van volwassen daders om te buigen.
Kennis over ontwikkelings- en levensloop theorieën wordt opgefrist
waarna kenmerken van criminele carrières besproken worden, eerst
algemeen vervolgens voor verschillende soorten daders. Er wordt ingegaan
op de transities die plaatsvinden in het leven van zowel jeugdige als
volwassen daders, waarbij aanknopingspunten voor interventies gezocht
worden. In dit vak staat nadrukkelijk het desistance proces centraal en
wordt ingegaan op interventies die dit desistance proces kunnen
versnellen en mogelijk carrières kunnen ombuigen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges met opdrachten

Toetsvorm

papers en opdrachten

Literatuur

Literatuur wordt nog bekend gemaakt

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten (in het bezit van een bachelordiploma Criminologie of in
het bezit van een sociaal of gedragswetenschappelijk bachelor) en
contractanten.

Algemene informatie

Vakcode R_CrimCar
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. M. Slotboom
Examinator dr. M. Slotboom
Docenten dr. M. Slotboom
S.J. Luijk MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: