Labour Law Clinic

2019-2020

Doel vak

De Labour Law Clinic is een bijzonder en praktijkgericht vak. Studenten
werken hierin samen aan het uitbrengen van een advies/procesopdracht aan
een externe opdrachtgever. Zij worden aangespoord om gedurende het vak
te reflecteren op hun eigen ontwikkeling en functioneren, evenals dat
van de groep en een actieve houding in te nemen.
Na succesvolle afronding van dit vak:
- Heeft de student kennis en inzicht in een of enkele bijzondere
leerstukken uit het arbeidsrecht, pensioenrecht, internationale
arbeidsrecht of socialezekerheidsrecht (daarbij inbegrepen leerstukken
op het snijvlak daarvan);
- Is de student in staat tot het zelfstandig en in samenwerking met de
medestudenten doen van juridisch onderzoek over een deelonderwerp op
genoemd gebied;
- Is de student in staat tot het toepassen van de resultaten van dit
onderzoek op een praktijkvraag;
- Is de student in staat gebleken de onderzoeksbevindingen in
samenwerking met medestudenten om te werken tot een advies of een andere
voor het praktijkcontact bruikbare schriftelijke opstelling;
- Is de student in staat de resultaten van dit onderzoek en de daaraan
gekoppelde adviezen mondeling te presenteren;
- Is de student in staat om zelf leerdoelen op te stellen, zowel
juridisch inhoudelijke als gericht op het ontwikkelen van individuele
vaardigheden en vaardigheden benodigd voor een goede samenwerking en
daarop kritisch te reflecteren.

Inhoud vak

Een Law Clinic is een vak waarbij studenten onder begeleiding van een
docent een bijdrage leveren aan het beantwoorden van vragen uit de
praktijk. Een Law Clinic is een voorbeeld van "Law in Action" omdat de
vraag zoals geformuleerd in samenspraak met de opdrachtgever centraal
staat. Je lost niet alleen een rechtsvraag op maar leeft je in in de
belangen en gezichtspunten van de opdrachtgever, en bekwaamt je in
communicatie met en voorlichting van de opdrachtgever. Een Law Clinic
kan uitmonden in verschillende stukken, zoals:
- een procesadvies;
- een concept processtuk;
- een advies over strategische keuzes inzake het aanspannen van een
proces in eerste aanleg, hoger beroep of appel;
- een advies voor handhaving van een bepaalde regel;
- etc.
De sectie sociaal recht van de VU biedt een Labour Law Clinic aan. Deze
Clinic is niet beperkt tot arbeidsrecht in strikte zin. De vragen kunnen
komen uit de praktijk van het individuele of collectieve arbeidsrecht,
pensioenrecht, internationale arbeidsrecht of sociale zekerheidsrecht.
Het betreft steeds een project over een urgent maatschappelijk juridisch
probleem, dat is ingebracht door een contact van ons uit de praktijk. Te
denken valt aan rechtshulpverleners, ngo’s, uitvoerders van sociale
zekerheid, pensioenfondsen en vakbonden.
Studenten gaan groepsgewijs onder begeleiding van een docent de vraag
van de externe partij door middel van juridisch en mogelijk ook
praktijkonderzoek oplossen. De bevindingen worden verwerkt in een
schriftelijk stuk en mondeling gepresenteerd aan het praktijkcontact.

Onderwijsvorm

Werkgroepen. Het betreft kleinschalig onderwijs (ongeveer 7 studenten).
Een tijdpad en bijeenkomstenplanning wordt voorafgaand aan de Labour Law
Clinic bekend gemaakt en kan in onderling overleg worden aangepast.
Tijdens de bijeenkomsten kunnen introductiecolleges worden gegeven over
het thema van de adviesaanvraag, worden workshops gegeven over
persoonlijke vaardigheden en worden zo mogelijk gastcolleges gegeven.
Voorts worden concepten van schriftelijke stukken besproken, wordt er
gereflecteerd op het (juridische) onderzoek, op samenwerking en op het
proces.

Toetsvorm

Studenten krijgen een cijfer gebaseerd op het schriftelijke werk dat zij
hebben ingeleverd, hun
deelname aan de bijeenkomsten, werkhouding en presentatievaardigheden.

Onderdeel van de beoordeling is het zelfreflectieverslag dat de
studenten aan het einde van de cursus inleveren.

Literatuur

Literatuur en ander materiaal wordt op het intranet geplaatst (Canvas).

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten van de VU master rechtsgeleerdheid,
staat het vak ook open voor bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

De Labour Law Clinic kan meerdere keren per jaar worden opgestart, omdat
het afhankelijk is van praktijkvragen die docenten binnen krijgen. Er
start in ieder geval een Labour Law Clinic in onderwijsperiode 2. Het
starten wordt o.a. aangekondigd op het intranet (de Canvas pagina van de
afstudeerrichting arbeidsrecht) en binnen de op dat moment lopende
arbeidsrechtelijke vakken.
Wie op de hoogte gehouden wil worden kan ook een mail sturen aan de
coördinator van de afstudeerrichting arbeidsrecht, prof. Willemijn
Roozendaal (w.l.roozendaal@vu.nl).

Afwijkende intekenprocedure

De Labour Law Clinic wordt opgestart via een aankondiging op de Canvas site van de afstudeerrichting arbeidsrecht. Daarin wordt het project beschreven en worden studenten uitgenodigd om te solliciteren. De selectie vindt in beginsel plaats op grond van motivatie, geschiktheid, beschikbare tijd en affiniteit met het onderwerp. Deelname is beperkt tot circa 4-10 studenten, afhankelijk van de rechtsvraag.

Aanbevolen voorkennis

Het vak Sociaal Recht in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid VU wordt
in ieder geval aanbevolen als voorkennis, of een soortgelijk vak bij een
andere opleiding. Als alternatief wordt aanbevolen om kennis te nemen
van een handboek arbeidsrecht op bachelorniveau, zoals W.H.A.C.M.
Bouwens e.a., Schets van het Nederlands Arbeidsrecht, Kluwer, Deventer,
laatste druk. Afhankelijk van de te behandelen rechtsvraag kan ook
andere voorkennis worden aanbevolen.

Algemene informatie

Vakcode R_Cssocz
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. W.L. Roozendaal
Examinator mr. dr. W.L. Roozendaal
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: