Elementair belastingrecht

2019-2020

Doel vak

Elementair belastingrecht heeft als leerdoel het verwerven van
elementaire kennis
van en inzicht in bepaalde onderdelen van het Nederlands belastingrecht
op het gebied van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, het
internationale belastingrecht, de omzetbelasting en het formeel
belastingrecht. Voorts wordt inzicht gegeven in de onderlinge samenhang
van de verschillende belastingen.

Het vak draagt bij aan een groot deel van de eindtermen van de
opleidingen Bachelor Rechtsgeleerdheid en Bachelor Notarieel Recht. De
student verwerft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het
belastingrecht, alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen en leert dat het (belasting)recht zich ontwikkelt en
manifesteert in een maatschappelijke context. Verder ontwikkelt de
student analytische vaardigheden (lezen, begrijpen en analyseren van
juridische en rechtswetenschappelijke teksten en betogen, waaronder
jurisprudentie en wetgeving), leert de student kritisch reflecteren op
regelgeving, rechtspraak en literatuur, en juridische
argumentatiestructuren te analyseren en op te zetten. Ook leert de
student juridisch relevante feiten uit een feitencomplex te selecteren,
rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een juridische casus te
identificeren en juridische casus op te lossen.

Law in Action: Door middel van een ‘levensloopcasus’ worden fiscale
vraagstukken aan de orde gesteld die worden opgeroepen door
gebeurtenissen in het leven van een ondernemer, zowel voor wat betreft
de onderneming (opstarten onderneming / wijzigingen juridische structuur
/ investeringen etc.) als prive (kopen eigen woning / trouwen /
echtscheiding / overlijden).

Inhoud vak

In het vak Elementair belastingrecht worden de hoofdlijnen van de
inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, het internationale
belastingrecht en de omzetbelasting behandeld. Tevens wordt globaal
aandacht besteed aan formeelrechtelijke aspecten van de
belastingheffing.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (2 x 2 uur per week)

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en
bedrijfsjuristen, Deventer, laatste druk.
Wetgeving belastingrecht 2019, Boom juridische wettenbundels.

Algemene informatie

Vakcode R_EBel
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. J. Gooijer
Examinator mr. J. Gooijer
Docenten drs. M.E.H. Sterk
mr. J. Gooijer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: