EU-belastingrecht

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het
EU-belastingrecht, waarbij de nadruk ligt op de
belastingheffing van grensoverschrijdende inkomsten, winsten en
vermogens. Daarbij verkrijgt de student inzicht in de samenhang met de
inkomstenbelasting, dividendbelasting en vennootschapsbelasting. Na
afloop van de cursus dient de student in staat te zijn (Engelstalige)
literatuur en juridische bronnen op het gebied van het EU-belastingrecht
diepgaand te analyseren en interpreteren en
daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student in staat te
zijn om kennis van het EU-belastingrecht toe te
passen in complexe casus.

Inhoud vak

Aan de orde komt de betekenis van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie (VwEU), de EU-richtlijnen en
de EU-jurisprudentie voor de heffing van de directe belastingen
(inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Daarbij zal
uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan de regels op het gebied van
staatssteun.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

In collegejaar 2018/2019 werd bij het vak Internationaal en
EU-belastingrecht gebruik gemaakt van onder meer:
- R.P.C.W.M. Brandsma e.a., Studenteneditie 2018-2019, Cursus
Belastingrecht (Europees Belastingrecht), Deventer: Wolters Kluwer 2018.
- C. van Raad, Teksten Europees belastingrecht (editie 2018/2019),
Deventer: Wolters Kluwer 2018.

Doelgroep

Dit vak is verplicht voor de afstudeerrichting Directe belastingen van
de master Fiscaal recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak
ook open voor: bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_EUBel
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
Examinator mr. drs. T. Hoekstra
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege