Effectief ingrijpen: Wat werkt?

2019-2020

Doel vak

In dit vak doe je diepgaande en specialistische kennis op over zowel
evaluatieonderzoek als risicotaxatie. Je leert vakliteratuur,
onderzoeksresultaten en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de
effectiviteit van justitiële interventies te begrijpen, te interpreteren
en je kunt deze informatie toepassen om een gefundeerde en
beargumenteerde mening te formuleren over de effectiviteit van een
specifieke justitiële interventie. Je leert complexe criminologische
vraagstukken, zoals ten aanzien van de veiligheid van de maatschappij,
te analyseren en te beschouwen vanuit verschillende gezichtspunten en
disciplines. Ook leer je op welke manier empirische kennis over de
effectiviteit van interventies verkregen kan worden, en leer je te
reflecteren op de validiteit en betrouwbaarheid van deze informatie.
Na afloop van deze cursus:
• heb je kennis over het doel en de inhoud van een planevaluatie.
• kun je, gegeven een interventie, zelfstandig een opzet schrijven voor
een procesevaluatie.
• heb je een overzicht van de gangbare designs voor empirisch onderzoek
naar het effect van een interventie.
• kun je, gegeven een interventie, de mogelijke opties voor de opzet van
een effectstudie beoordelen op de voor- en nadelen en ben je goed bekend
met de valkuilen van effectonderzoek.
• kun je zelfstandig de rapportage van een meta-analyse lezen en
interpreteren.
• kun je zelfstandig, op grond van kennis uit de wetenschappelijke
literatuur, de effectiviteit van een interventie beoordelen.
• heb je begrip van de sociale en de politieke context waarbinnen
evaluatieonderzoek plaatsvindt en kun je daar op anticiperen.
• ben je bekend met de mogelijkheden en beperkingen van instrumenten die
de beslissing om een interventie wel of niet op te leggen ondersteunen.

Inhoud vak

DNA-spray, HALT, reclasseringstoezicht, pestprotocollen,
terbeschikkingstelling, ultrahoge geluidssignalen, taakstraf,
detectiepoortjes en buurtvaders. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van
de vele straffen, maatregelen, programma’s of andere middelen die worden
ingezet om criminaliteit, overlast en ander ongewenst gedrag terug te
dringen. Interventies kosten geld en kunnen ingrijpende gevolgen hebben
voor diegenen die het moeten ondergaan. Maar hebben ze eigenlijk wel het
effect dat we ervan verwachten?
Deze vraag naar de werkzaamheid van een interventie staat centraal in
het dagelijks werk van vele criminologen. In reactie op een probleem kan
de criminoloog gevraagd worden een goede interventie te bedenken. De
wetenschappelijk onderzoeker krijgt vaak de opdracht met empirisch
onderzoek vast te stellen of een interventie inderdaad het gewenste
effect heeft. En de criminoloog die werkzaam is als beleidsmedewerker
zal op grond van onderzoeksresultaten beslissen om een interventie wel
of niet te implementeren. Maar hoe zet je een interventie op, en hoe kun
je vervolgens vaststellen of de interventie ook werkt zoals het bedoeld
is?
In dit vak gaan we allereerst in op de mogelijke doelen van interventies
en het formuleren van het zogeheten achterliggende mechanisme waarmee
deze doelen bereikt worden. Vervolgens nemen we de verschillende
onderdelen van het evaluatieonderzoek door. Zit een interventie op
papier goed in elkaar? En is het gelukt om de interventie zoals die is
bedacht in de praktijk uit te voeren? De nadruk binnen dit vak ligt op
het vaststellen van het effect van interventies. Wat zijn de methoden en
technieken om dit vast te stellen, en welke valkuilen liggen op de loer
in het effectonderzoek?

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Take home tentamen en paper

Literatuur

Artikelen

Doelgroep

Het vak kan alleen worden gevolgd door masterstudenten Criminologie VU
en masterstudenten Rechtsgeleerdheid VU die de afstudeerrichting
Strafrecht volgen. Studenten van de afstudeerrichting Strafrecht kunnen
zich melden bij de onderwijsadministratie voor inschrijving
(onderwijsadministratie.rechten@vu.nl).

Aanbevolen voorkennis

Kennis van de strafrechtspleging en empirische onderzoeksmethoden

Algemene informatie

Vakcode R_EffWW
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. J.M. Harte
Examinator prof. dr. J.M. Harte
Docenten dr. J.M. Harte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep