Encyclopedie Criminologie (academische kern)

2019-2020

Doel vak

Tijdens de cursus komen de volgende subthema’s aan de orde:
• Wat is recht en waarom is er recht? (week 1);
• Sociale contractstheorieën en het recht om te straffen (week 2);
• De spanning tussen doelmatigheid en rechtvaardigheid in de rechtsorde
(week 3 en 4);
• De mens als verantwoordelijk rechtssubject (week 5 en 6);
• Actueel thema: herstelrecht (week 7).

De cursus kent de volgende algemene leerdoelen. De student:
• kent en begrijpt de standpunten die de diverse auteurs innemen met
betrekking tot de hierboven genoemde thema’s;
• kan de argumenten die deze auteurs geven voor hun standpunt analyseren
en evalueren;
• kan zelfstandig stelling innemen over controverses gerelateerd aan
deze thema’s;
• is in staat de stof toe te passen op actuele kwesties.

Inhoud vak

Het vak encyclopedie criminologie heeft als onderwerp de spanning tussen
aan de ene kant het nastreven van nuttige beleidsdoelen (bijvoorbeeld
veiligheid) en aan de andere kant het aanspreken van mensen als
verantwoordelijk subject. De vraag die hierbij steeds centraal staat is
in hoeverre het individu opgeofferd mag worden voor andere belangen.
Iedere week lezen de studenten teksten van beroemde filosofen over een
met dit onderwerp samenhangend thema. Filosofen die aan bod komen zijn
onder andere: Hobbes, Locke, Rousseau, Beccaria, Kant, Mill en ook een
aantal hedendaagse filosofen.

Studiepunten, niveau en globale urenbegroting:
Credits: 6.0. Niveau: 200. Urenbegroting: 2 uur hoorcollege per week, 3
uur werkcollege per week, 15 uur voorbereiding per week en 28 uur
voorbereiding voor het tentamen.

Plaats in het curriculum:
Encyclopedie criminologie draagt bij aan het vervullen van de
opleidingseisen van de bachelor criminologie. De focus ligt op de
volgende opleidingseisen:
• de opleiding bevordert het hanteren van vakwetenschappelijke kennis in
een bredere c.q. wijsgerige en maatschappelijke context;
• de opleiding besteedt aandacht aan de persoonlijke ontplooiing van de
student, bevordert zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef en
bevordert de uitdrukkingsvaardigheid.
Deze cursus heeft geen directe aansluiting op andere vakken. Wel sluit
een vak aan op deze cursus. Het vak ‘Preventie en bestraffing van
criminaliteit’ heeft een rechtsfilosofische component.

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
Het vak werkt met een bonusopdracht waarin de studenten iedere
week gevraagd worden een maatschappelijk probleem te belichten
vanuit het perspectief van een bepaalde filosoof. Het idee
daarbij is tweeledig: a) om een beter begrip te krijgen van
wat de filosoof in kwestie nu precies bedoelt, en b) om te
laten zien dat normatieve theorieën ook daadwerkelijk tools
geven om de iets te zeggen over de wereld. Daarnaast komen
actuele thema’s als spreekrecht en restorative justice uitgebreid
aan bod in de cursus.

Onderwijsvorm

Het vak kent hoor- en werkcolleges. In de hoorcolleges brengt de docent
verband aan tussen de verschillende teksten. Tijdens het werkcollege
bespreekt de docent de teksten aan de hand van de vragen die in de
reader staan en met behulp van een bonusopdracht. Hierbij wordt een
actieve deelname van de cursisten verwacht. Omdat de te behandelen
teksten in het algemeen een hoger abstractieniveau bezitten dan
studenten criminologie in hun opleiding gewend zijn, bevelen wij
deelname aan de werkcolleges dringend aan.

Toetsvorm

Het vak kent 2 toetsvormen:
• een geroosterd schriftelijk tentamen;
• bonuspunten door middel van wekelijkse tussenopdrachten (week 2 t/m
6). Voor elke opdracht kan 0,1 punt verdiend worden; 0,5 tentamenpunt in
totaal.

Literatuur

Reader/werkboek Encyclopedie Criminologie 2018-2019 (digitaal; zie
Canvas)

Algemene informatie

Vakcode R_EncyCr
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. V.C. Geeraets
Examinator dr. mr. V.C. Geeraets
Docenten dr. mr. V.C. Geeraets
prof. mr. W.J. Veraart

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep