Encyclopedie der rechtswetenschap I (academische kern)

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van de cursus kan de student:
- de aan bod gekomen filosofische kernbegrippen herkennen, uitleggen en
actief toepassen (6, 7, 9);
- het gedachtegoed van de behandelde filosofen en filosofische concepten
herkennen, uitleggen, plaatsen in de geschiedenis en de discussie, met
elkaar vergelijken en relateren aan de centrale thematiek (5, 6, 7, 9,
19);
- naar aanleiding van een nieuwe, open filosofische vraag de relevante
stof volledig en precies in het antwoord verwerken (7, 15, 18, 19);
- teksten die tot de canon van de wereldliteratuur behoren in hun
onderlinge samenhang begrijpend lezen en inhoudelijke vragen over die
teksten beantwoorden (4, 5, 6, 7, 9, 15, 18, 19);
- vraagstukken met betrekking tot de centrale thematiek in de stof
herkennen en formuleren (7, 9, 19).

De cursus beoogt dat de student kennis verkrijgt van juridische en
morele waarden als menselijke waardigheid, gelijkheid, vrijheid en
rechtvaardigheid. Daarnaast streeft het vak ernaar dat de student ook
het beroep voelt dat die waarden in concrete juridische vraagstukken op
hem/haar doen (9, 10).

Encyclopedie der Rechtswetenschap I behoort tot de academische kern en
beoogt de student voor te bereiden op wetenschapsbeoefening, onder
andere door het leren lezen, begrijpen en analyseren van
rechtstheoretische grondteksten. Het vak biedt de student de
mogelijkheid kennis te vergaren van (rechts)filosofische thema's en
vraagstukken en van de geschiedenis van het westerse denken over recht
en staat. Daarmee bevordert Encyclopedie der Rechtswetenschap I dat de
student vakspecifieke kennis in een wijsgerige en maatschappelijke
context kan hanteren. Het vak beoogt op deze wijze de student te laten
beseffen dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context.

Inhoud vak

Wat is recht? Wat belooft en hoe ‘werkt’ recht? Wat doet recht voor en
met mensen? Met welke mensbeelden werkt ons recht? Hoe verhoudt recht
zich tot rechtvaardigheid? Dit zijn grote vragen die in de rechtenstudie
op de achtergrond steeds een rol spelen. In Encyclopedie I willen we
enkele van deze vragen op de voorgrond plaatsen en rechtstreeks in het
onderwijs ter discussie stellen. Daarvoor gaan we te rade bij primaire
teksten van een aantal belangrijke rechtsfilosofen uit het verleden. In
zeven weken zullen we – vanaf week 2 in min of meer chronologische
volgorde – enkele denkers over recht en staat behandelen. We beginnen en
eindigen in de twintigste eeuw, ongeveer op het moment waarop de
hedendaagse rechtsfilosofie – die in het vak Encyclopedie II centraal
staat – begint. Dat vak bouwt direct voort op de ideeënhistorische basis
die in Encyclopedie I wordt gelegd.

Law in Action:
In deze cursus wordt, om kennis en inzicht te krijgen in het recht, te
rade gegaan bij een andere academische discipline, namelijk filosofie
(en deels historie). We reflecteren op het huidige recht door met
studenten te ontdekken dat door de geschiedenis heen filosofen
verschillend denken over de functie en de inhoud van ethiek en recht
(voortvloeiend uit o.a. een veranderende visie op de wereld, kennisleer,
mensbeelden, en dat heeft invloed op ethiek en de invulling en
functiebepaling van het recht).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroeponderwijs.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- Voorbereiding (namelijk: het bestuderen van de stof, het maken van de
werkgroepopdrachten en het doen van eventuele andere voorbereidende
activiteiten).
* Zonder het succesvol afronden van Encyclopedie der Rechtswetenschap I
kunnen studenten niet deelnemen aan het vak Encyclopedie der
Rechtswetenschap II.

Literatuur

- C.W. Maris & F.C.L.M. Jacobs (red.), Recht, Orde en Vrijheid. Een
historische inleiding in de rechtsfilosofie, derde druk, Deventer:
Kluwer 2011.
- Syllabus Encyclopedie der Rechtswetenschap I, 2019-2020.

Algemene informatie

Vakcode R_EncycI
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator H.E. van Rossum LLM
Examinator H.E. van Rossum LLM
Docenten L.M.A. Francot
prof. mr. W.J. Veraart
H.E. van Rossum LLM
dr. A.J. Wolthuis

mr. C. van Wambeke

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep