Encyclopedie der rechtswetenschap II

2019-2020

Doel vak

Het vak Encyclopedie der rechtswetenschap II beoogt dat de student:
- centrale begrippen, argumentaties en debatten uit de rechtsfilosofie
kan uitleggen;
- rechtsfilosofische begrippen kan toepassen op actuele juridische en
politieke debatten;
- een rechtsfilosofisch onderbouwd oordeel kan verdedigen over
juridische en politieke vraagstukken;
- rechtsfilosofische stromingen kan evalueren door de argumenten voor en
tegen deze stromingen af te wegen;
- zelfstandig de hoofd- en bijzaken in rechtsfilosofische teksten kan
analyseren en in staat is rechtsfilosofische posities te relateren aan
andere rechtsfilosofische teksten;
- zelfstandig kan reflecteren op de politieke en ethische aspecten van
de juridische beroepspraktijk.

Hiermee corresponderen de volgende eindtermen: 5, 6, 7, 9, 10 en 18.

Inhoud vak

Het vak Encyclopedie der rechtswetenschap II behandelt een aantal
fundamentele vragen met betrekking tot de (filosofische) grondslagen van
het recht.
Die fundamentele vragen kunnen in drie groepen worden verdeeld.
I. Op de eerste plaats vragen betreffende de aard van het recht. Wat is
recht, in het algemeen, voor iets? Waarnaar verwijzen we, wanneer we
over ‘recht’ spreken?
II. De tweede groep vragen heeft betrekking op het probleem van de
rechtsvinding. Wat zijn de criteria op grond waarvan we uit kunnen maken
dat iets recht is? Op welke wijze dient de rechter in concrete gevallen
vast te stellen wat het recht verlangt?
III. De derde groep vragen heeft betrekking op rechtvaardigheid. Welk
rechtvaardigheidsideaal ligt aan ons recht ten grondslag? Wat betekent
dit voor
de politieke en ethische aspecten van de juridische beroepspraktijk?

Law in Action:
-In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
Encyclopedie II beoogt studenten bekend te maken met
fundamentele wijsgerige vragen over het recht aan de hand van
maatschappelijke thema's, zoals de onderwijsvrijheid,
eiceltoerisme, de vrijheid van meningsuiting van politici, de
beroepsethiek van juristen etc. Elke week worden de filosofische
teksten in een bredere maatschappelijke en politieke context
geplaatst. In de werkgroepen worden deze thema's aan de hand
van referaten van studenten uitgewerkt.
-Gebruik maken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen.
Encyclopedie II is een rechtsfilosofische cursus: een vak waarin
de (wijsgerige) grondslagen van het recht centraal staan.
Vertrekkend vanuit een juridisch en/of maatschappelijk thema
worden filosofische vragen aangesneden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Voor studenten notarieel recht: het vak Encyclopedie der
rechtswetenschap I.

Literatuur

Syllabus/Werkboek Encyclopedie II 2019/2020 (te downloaden via Canvas).
Nader bekend te maken boek (zie de syllabus).

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor bijvakkers
en contractanten.

Aanbevolen voorkennis

Het vak Encyclopedie der rechtswetenschap I.

Algemene informatie

Vakcode R_EncycII
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. B.C. van Beers
Examinator mr. B.C. van Beers
Docenten C.C. de Kluiver
prof. mr. W.J. Veraart
mr. B.C. van Beers
mr. L.J. Stam

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: