Erfrecht I

2019-2020

Doel vak

Het vak Erfrecht I heeft tot doel het verkrijgen van een academisch
werk- en denkniveau in het versterf- en testamentair erfrecht tot het
overlijden, gezien vanuit het perspectief van de centrale rol die de
notaris speelt bij het opstellen van testamenten.
De student verdiept zijn kennis en inzicht in het erfrecht aan de hand
van de hiervoor genoemde drie thema's.
Studenten zijn in staat de voorgeschreven literatuur, wetgeving en
jurisprudentie te lezen, te begrijpen en te analyseren. Zij kunnen uit
een complex van feiten relevante informatie selecteren, het juridische
probleem formuleren, relevante wetsartikelen en jurisprudentie toepassen
op het feitencomplex, regelgeving interpreteren, afwegingen maken en
vervolgens een oplossing geven voor het juridische probleem alsmede de
keuze voor de gekozen oplossing motiveren. Deze vaardigheden worden aan
de hand van casus in de werkgroepen toegepast. Daarnaast oefenen de
studenten het vinden van wetenschappelijke artikelen, lezen en
interpreteren zij deze, presenteren zij deze en reflecteren zij en
debatteren zij over de artikelen.
Na het volgen van dit vak is een student in staat om zelfstandig een
praktisch en/of dogmatisch vraagstuk op het gebied Erfrecht I op een
kritische wijze te analyseren, gebruikmakend van bronnen uit literatuur
en wetgeving, en op basis van daarvan een met argumenten onderbouwde
mening te formuleren.
Het vak draagt bij aan de eindtermen 1-15 van de notariële opleiding.

Inhoud vak

Inhoud van het vak:
Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW en betreft de voorschriften die de
overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere
(rechts-)personen regelt.
Bij Erfrecht I worden de volgende onderwerpgroepen behandeld:
1. De situatie waarin er geen testament gemaakt is (de leerstukken
versterferfrecht, wettelijke verdeling en wilsrechten;
2. De situatie waarin een testament is gemaakt (de leerstukken uiterste
wilsbeschikking, makingen onder tijdsbepaling en onder voorwaarde)
3. De wettelijke rechten die echtgenoten en kinderen hebben (de
leerstukken legitieme en andere wettelijke rechten)

Law in action
Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema
Het erfrecht wordt behandeld vanuit aandacht voor de rechtszekerheid van
alle erfrechtelijke rechtsverkeer, zowel vanuit de testateur, de
erfgenamen als vanuit de rol van de notaris.

Onderwijsvorm

Er wordt twee uur per week hoorcollege gegeven en vier uur per week
werkgroepen, waarvan twee uren casus oplossen en twee uren presenteren
van wetenschappelijke artikelen en opponeren tegen de presentatie van de
artikelen. Aanwezigheid is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

Verplicht:
Prof. Mr. Martin Jan van Mourik, Prof. mr. Bernard Schols, Prof. mr.
Freek Schols, Prof. mr. Leon Verstappen, Prof. mr. Boudewijn Waaijer,
Handboek erfrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.

Mr. R.L. Albers-Dingemans, Prof. mr. W. Breemhaar, Mr. J.Th.M. Diks, Mr.
dr. M.S. van Gaalen, Prof. mr. W.D. Kolkman, Dr. mr. F. Schonewille, Mr.
A.M. Steegmans, Rechtspraak Erfrecht, Den Hag: SDU, laatste druk (dit
boek wordt ook gebruikt bij het vak Erfrecht II).

Prof. mr. W.G. Huijgen, Prof. mr. W.D. Kolkman, Prof. mr. L.C.A.
Verstappen, Prof. mr. S.F.M. Wortman, Rechtspraak Personen- en
familierecht, Den Haag: SDU laatste druk, (ook te gebruiken bij
Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht II).

WPNR 2004 Werkgroep deontologie nieuw erfrecht van de KNB, ‘Enige
beschouwingen over de notariële deontologie bij een nalatenschap’, WPNR
2004, 6585. Reacties WPNR 2005, 6607; WPNR 2005,6627; WPNR 2006, 6687.
De artikelen die elke week deel uitmaken van de opdrachten van de tweede
werkgroep. De artikelen zijn geen tentamenstof.

Doelgroep

Tweedejaars studenten notarieel recht
Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
keuzevakstudenten MRCH Privaatrecht en contractstudenten.

Overige informatie

Met dit vak wordt voldaan aan de eindtermen 1-14, 16, 17 van de
bacheloropleiding Notarieel recht.

Toelichting Canvas

De Canvasomgeving biedt de student alle benodigde informatie die per
week nodig is om het vak met succes te kunnen volgen.

Aanbevolen voorkennis

De vakken:
- Inleiding goederenrecht of Beginselen privaatrecht I
- Inleiding verbintenissenrecht of Beginselen privaatrecht II.

Algemene informatie

Vakcode R_ErfrechtI
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. M.R. Kremer
Examinator mr. F.A. Groote Wassink
Docenten mr. F.A. Groote Wassink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: