Erfrecht II

2019-2020

Doel vak

Het vak Erfrecht II heeft tot doel het verkrijgen van een academisch
werk- en denkniveau in het versterf- en testamentair erfrecht dat van
toepassing is na het overlijden, gezien vanuit het perspectief van de
centrale rol die de notaris speelt bij het opstellen van testamenten.
De student verdiept zijn kennis en inzicht in het erfrecht aan de hand
van de hiervoor genoemde drie thema's.
Studenten zijn in staat de voorgeschreven literatuur, wetgeving en
jurisprudentie te lezen, te begrijpen en te analyseren. Zij kunnen uit
een complex van feiten relevante informatie selecteren, het juridische
probleem formuleren, relevante wetsartikelen en jurisprudentie toepassen
op het feitencomplex, regelgeving interpreteren, afwegingen maken en
vervolgens een oplossing geven voor het juridische probleem alsmede de
keuze voor de gekozen oplossing motiveren. Deze vaardigheden worden aan
de hand van casus in de werkgroepen toegepast. Daarnaast zoeken de
studenten wetenschappelijke artikelen, lezen en interpreteren,
presenteren zij en reflecteren er op.
Na het volgen van dit vak is een student in staat om zelfstandig een
praktisch en/of dogmatisch vraagstuk op het gebied Erfrecht II op een
kritische wijze te analyseren, gebruikmakend van bronnen uit literatuur
en wetgeving, en op basis van daarvan een met argumenten onderbouwde
mening te formuleren.
Het vak draagt bij aan de eindtermen 1-15 van de notariële opleiding.

Inhoud vak

Het erfrecht is geregeld in Boek 4 BW en betreft de voorschriften die de
overgang van het vermogen van een overledene op een of meer andere
(rechts-)personen regelt.
Bij Erfrecht II worden de volgende onderwerpgroepen behandeld:
4. De situatie waarin de potentiële erfgenaam een keuze moet maken en de
situatie waarin er geen regeling over het beheer van de nalatenschap is
getroffen is (de leerstukken aanvaarden en verwerpen, de gevolgen van de
erfopvolging, gemeenschap).
5. De situatie waarbij erflater tijdens leven regelingen heeft getroffen
bij testament en anders (de leerstukken schenking en bewind).
6. De afwikkeling en verdeling van de nalatenschap (de leerstukken
executele, legitieme portie, de verdeling).

Law in action
Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema
Het erfrecht wordt behandeld vanuit aandacht voor de rechtszekerheid van
alle erfrechtelijke rechtsverkeer, zowel vanuit de testateur, de
erfgenamen als vanuit de rol van de notaris.

Onderwijsvorm

Er wordt twee uur per week hoorcollege gegeven en vier uur per week
werkgroepen, waarvan twee uren casus oplossen en twee uren presenteren
van wetenschappelijke artikelen en opponeren tegen de presentatie van de
artikelen. De presentaties en opposities leveren een aantekening op voor
de vaardighedenlijn die verplicht is.
Aanwezigheid bij de casuscolleges is niet verplicht, maar sterk
aangeraden. Aanwezigheid en actieve deelname bij de presentaties en
opposities is verplicht, tenzij er een vrijstelling is verleend.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen plus verplichte
vaardighedenverrichtingen.

Literatuur

Verplicht:
Prof. Mr. Martin Jan van Mourik, Prof. mr. Bernard Schols, Prof. mr.
Freek Schols, Prof. mr. Leon Verstappen, Prof. mr. Boudewijn Waaijer,
Handboek erfrecht, Deventer: Kluwer, laatste druk.(dit boek wordt ook
gebruikt bij het vak Erfrecht I).

Mr. R.L. Albers-Dingemans, Prof. mr. W. Breemhaar, Mr. J.Th.M. Diks, Mr.
dr. M.S. van Gaalen, Prof. mr. W.D. Kolkman, Dr. mr. F. Schonewille, Mr.
A.M. Steegmans, Rechtspraak Erfrecht, Den Haag: SDU, laatste druk (dit
boek wordt ook gebruikt bij het vak Erfrecht I).

Prof. mr. W.G. Huijgen, Prof. mr. W.D. Kolkman, Prof. mr. L.C.A.
Verstappen, Prof. mr. S.F.M. Wortman, Rechtspraak Personen- en
familierecht, Den Haag: SDU laatste druk (ook te gebruiken bij
Huwelijksvermogensrecht en Erfrecht I).

WPNR 2004 Werkgroep deontologie nieuw erfrecht van de KNB, ‘Enige
beschouwingen over de notariële deontologie bij een nalatenschap’, WPNR
2004, 6585. Reacties WPNR 2005, 6607; WPNR 2005,6627; WPNR 2006, 6687.

De artikelen die elke week deel uitmaken van de opdrachten van de tweede
werkgroep. De artikelen zijn geen verplichte stof voor het
schriftelijke tentamen.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor bijvakkers
en contractanten.

Overige informatie

Met dit vak wordt voldaan aan de eindtermen 1-17 van de
bacheloropleiding Notarieel recht.

Toelichting Canvas

De Canvasomgeving biedt de student alle benodigde informatie die per
week nodig is om het vak met succes te kunnen volgen.

Aanbevolen voorkennis

De vakken:
- Inleiding goederenrecht of Beginselen privaatrecht I
- Erfrecht I.

Algemene informatie

Vakcode R_ErfrechtII
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. M.R. Kremer
Examinator mr. F.A. Groote Wassink
Docenten mr. F.A. Groote Wassink
mr. dr. M.R. Kremer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: