Europees arbeidsrecht

2019-2020

Doel vak

Na het met goed gevolg afsluiten van dit vak:
- heeft de student kennis van het Europese arbeidsrecht, de relatie met
nationale rechtssystemen en de arbeidsjuridische aspecten van
grensoverschrijdend verkeer.
- kan de student verworven kennis toepassen op concrete en complexe
casus en is de student in staat om Europees arbeidsrecht op een
kritische wijze te interpreteren.
- kan de student op basis van de verworven kennis uit het Europees
arbeidsrecht een pleitnota schrijven voor het Hof van Justitie en op
basis van de verschillende pleitnota’s een uitspraak van het Hof van
Justitie opstellen.
- heeft de student inzicht in de relevantie van het Europese
arbeidsrecht voor een verder begrip en kennis van het (nationale)
arbeidsrecht
- heeft de student een (kritische) visie ontwikkeld op de ontwikkeling
van het Europees arbeidsrecht.
Eindtermen: 1-6, 9, 12, 15.

Inhoud vak

In dit vak wordt allereerst de context geschetst van het Europese
arbeidsrecht. Gedurende het vak wordt een aantal thema’s verder
uitgediept.
Thema’s die aan bod komen zijn:
- de reguleringsmechanismen die de EU kent;
- de doorwerking van het EU recht in het nationaal recht;
- sociale grondrechten;
- gelijke behandeling;
- arbeidsomstandigheden/arbeidstijden;
- vrij verkeer van werknemers;
- EU sociale zekerheid;
- vragen over toepasselijk recht (Rome I Verordening);
- detachering van werknemers.

Vraagstukken die tijdens dit vak aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

Welke bevoegdheden heeft de EU op arbeidsrechtelijk gebied?
Hoe verhoudt het Europese arbeidsrecht zich tot het nationale recht?
Welke invloed hebben sociale partners op de totstandkoming van Europees
arbeidsrecht?
Welke betekenis heeft het Europees Handvest voor de Grondrechten voor
het nationale recht?
Op grond van welke criteria moet worden beoordeeld of sprake is van
discriminatie in de zin van gelijke behandelingsrichtlijnen?
Is een beschikbaarheidsdienst waarbij een arts in het ziekenhuis
aanwezig is arbeidstijd of rusttijd?
In hoeverre schrijft het Europees arbeidsrecht voor welk loon een
werknemer moet ontvangen?
Welke consequenties kan het hebben als een lidstaat een Europese
richtlijn niet goed implementeert?
Welk nationaal arbeidsrecht is van toepassing als een werknemer
tijdelijk in het buitenland werkt?
Hoe bepaal je welke arbeidsvoorwaarden gelden bij grensoverschrijdende
arbeid?
Kun je jouw opgebouwde uitkeringsrechten meenemen naar een andere
lidstaat?

Studenten oefenen tijdens de cursus in het diepgaand analyseren van
complexe juridische casus.
In het kader van law in action gaan studenten in groepjes aan de slag
met een fictieve zaak uit een willekeurige lidstaat waarover
prejudiciële vragen zijn gesteld bij het Europees Hof van Justitie. Voor
deze opdracht wordt in het groepje een pleitnota en een uitspraak
geschreven.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Schrijfopdracht en schriftelijk tentamen

Literatuur

Let op, deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen of een
nieuwere druk. Check daarom van tevoren het intranet (Canvas). Ook
overige literatuur en jurisprudentie wordt op Canvas geplaatst.

Verplicht (onder voorbehoud):
F.J.L. Pennings en S.S.M. Peters, Europees arbeidsrecht, vierde druk,
Kluwer 2016
S.S.M. Peters, Wetgeving Europees arbeidsrecht, tweede druk, Kluwer 2015

Optioneel (onder voorbehoud) :
A. Eleveld en B. ter Haar, Rechtspraak Europees arbeidsrecht, Boom 2015

Doelgroep

Het vak staat open voor reguliere studenten rechtsgeleerdheid, alsmede
voor: bijvakstudenten en contractanten.

Overige informatie

Het vak Europees arbeidsrecht is verplicht voor studenten die de
afstudeerrichting Arbeidsrecht volgen.

Aanbevolen voorkennis

Het vak Sociaal Recht in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid VU wordt
aanbevolen, of een soortgelijk vak bij een andere opleiding. Ook worden
aanbevolen: de vakken Beginselen Europees recht en Fundamental Rights in
Europe in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid VU, of soortgelijke
vakken bij een andere opleiding.

Algemene informatie

Vakcode R_Eurarbeid
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator A. Eleveld
Examinator A. Eleveld
Docenten A. Eleveld

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: