Financieel-economische criminaliteit

2019-2020

Doel vak

Financieel-economische criminaliteit berokkent veel meer schade dan vaak
wordt gedacht en ontwricht de economie. Desondanks is er relatief weinig
aandacht voor in de criminologie en wordt het door de politie nauwelijks
aangepakt.
Na dit vak:

- Hebben studenten inzicht in de aard, oorzaken en aanpak van
financieel-economische criminaliteit.
- Kunnen studenten criminologische inzichten in de aard en oorzaken van
financieel-economische criminaliteit vertalen naar de preventie en
bestrijding.
- Hebben studenten kennis van zowel internationale perspectieven als de
Nederlandse praktijk. Op basis van de verplichte literatuur kunnen
studenten aard, oorzaken en aanpak in de Verenigde Staten en Nederland
vergelijken.

Inhoud vak

Om deze doelen te bereiken worden ten eerste relevante concepten en
definities besproken, zoals witteboordencriminaliteit, corporate crime
en occupational crime. Ten tweede worden concrete verschijningsvormen en
casuïstiek van fraude en werknemerscriminaliteit besproken, zoals
corruptie bij woningbouwcorporaties en de vastgoedfraudezaak. Ten derde
wordt ingegaan op organisatiecriminaliteit, waarbij onder andere wordt
ingegaan op milieucrimaliteit, voedselfraude, arbeidsuitbuiting en
boekhoudfraude. Ten vierde wordt de wetenschappelijke kennis over
daderkenmerken en criminele carrières van financieel-economische
criminaliteit verkend. Ten vijfde worden criminologische theorieën
toegepast ter verklaring van financieel-economische criminaliteit, zoals
criminogene organisatieculturen, de spanning tussen organisatiedoelen en
beschiknare middelen en gelegenheidsstructuren in organisaties en
economische sectoren. Ten zesde wordt ingegaan op sociaaleconomische
regulering en toezicht op het bedrijfsleven ter preventie van
financieel-economische criminaliteit. Daarbij wordt zowel ingegaan op
bedrijfsinterne compliance management als het publieke toezicht door
inspecties en autoriteiten (AFM, NMA, NVWA, ILT, etc). Tenslotte worden
de opsporing, vervolging en berechting van financieel-economische
criminaliteit geanalyseerd. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed
aan de bijzondere opsporingsdiensten en het Functioneel Parket, alsmede
criminologische kennis over effecten van een repressieve aanpak van
financieel-economische criminaliteit.

Onderwijsvorm

Het vak financieel-economische criminaliteit kent drie soorten
onderwijsvormen: praktijkcolleges, werkgroepen en kennisclips. In de
praktijkcolleges maken studenten kennis met de praktijk en de
bestrijding van financieel-economische criminaliteit in Nederland. De
colleges geven de studenten tevens de gelegenheid nader kennis te maken
met dit deel van het werkterrein van criminologen. De colleges worden
verzorgd door professionals die werkzaam zijn in die praktijk.In de
werkgroepen passen studenten de criminologische kennis over aard,
oorzaken en aanpak toe op concrete casussen van financieel-economische
criminaliteit. Daartoe maken zij opdrachten. Belangrijke begrippen en
theorieën uit de literatuur worden ook nog eens kort en bondig uitgelegd
in speciaal voor dit vak gemaakte kennisclips.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en opdrachten

Literatuur

- Michael L. Benson, Sally S. Simpson (2018) White-Collar Crime: An
Opportunity Perspective, 3rd Edition, Taylor & Francis.
- Teksten en video's over verschijningsvormen en aanpak van
financieel-economische
criminaliteit in Nederland (links via BB)

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Aanbevolen voorkennis

Bachelor criminologie

Algemene informatie

Vakcode R_FinEcCrim
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. mr. W. Huisman
Examinator prof. dr. mr. W. Huisman
Docenten prof. dr. mr. W. Huisman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: