Financieel-economisch strafrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak heeft kort samengevat als doel de deelnemers inzicht te
verschaffen in het financieel-economische strafrecht. Dat onderdeel van
het strafrecht is veelal neergelegd in bijzondere strafwetten, zoals
bijvoorbeeld de Wet op de economische delicten of de Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen. Het doel is niet alleen te kijken naar de juridische
normering, maar ook naar het functioneren van de regelgeving in de
praktijk. Juridische vraagstukken die in het bijzonder op dit terrein
van het strafrecht aan de orde zijn worden diepgravend geanalyseerd,
mede op basis van (actuele) rechtspraak.
Daarbij wordt tijdens dit vak door middel van gastcolleges de materie in
maatschappelijke context besproken. Zo ontwikkelt de student inzicht in
maatschappelijke problemen die zich voordoen ten aanzien van dit
rechtsgebied. Gastsprekers zijn afkomstig uit zowel de handhavingsketen
als uit de adviespraktijk.
Het vak kan ook worden gevolgd door studenten die zich in andere
deelgebieden in het recht specialiseren of die de masteropleiding
criminologie doen, en die belangstelling hebben voor het
financieel-economische strafrecht.

Inhoud vak

Bij dit vak worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Fraude als strafrechtelijk fenomeen;
- Witwassen;
- Economisch strafrecht en de Wet op de economische delicten;
- Fiscaal strafrecht en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen;
- Financieel strafrecht, de Wet financieel toezicht en marktmisbruik;
- Toezicht op en opsporing van financieel-economische delicten;
- De verhouding tussen strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving.

Onderwijsvorm

Er wordt tijdens dit vak gebruik gemaakt van Hoorcolleges (al dan niet
in digitale vorm), Werkcolleges en Gastcolleges verzorgd door
professionals uit de praktijk. Het aantal contacturen is (ongeveer) 4
uur per week.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

F.G.H. Kristen, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman en M.J.J.P. Luchtman
(red.), Bijzonder strafrecht, Strafrechtelijke handhaving van
sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland, Den Haag: Boom Lemma
uitgevers, meest recente druk (verwacht 2019).
Aanvullende rechtspraak en literatuur wordt ter beschikking gesteld op
Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Tijdens dit vak wordt gebruik gemaakt van gastcolleges. Professionals
komen te spreken over hoe zij met de juridische leerstukken die in de
hoorcolleges besproken worden omgaan. Zo zijn er sprekers van de AFM,
FIOD en het Functioneel Parket van het OM om te spreken over de
handhavingsketen. Ook de kant van de normadressaat wordt belicht door
een advocaat, een forensisch accountant en een compliance-officer. Door
die maatschappelijke koppeling krijgt de student inzicht in de werking
van het recht in de praktijk.

Algemene informatie

Vakcode R_FinEcStraf
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. C. Lucas LLM
Examinator mr. C. Lucas LLM
Docenten prof. mr. R.M.I. Lamp
mr. dr. S.S. Buisman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: