Fiscaal pensioenrecht

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van diepgaande kennis en inzicht in de fiscale wet- en
regelgeving rond pensioenen en andere onderhoudsvoorzieningen en de
samenhang met de overige relevante rechtsgebieden. Na afloop van de
cursus dient de student in staat te zijn om de kennis toe te passen in
complexe casus.

Inhoud vak

Na een inleiding over aanspraken in het algemeen, pensioenaanspraken in
het bijzonder, de zogenoemde drie-pijler-systematiek en de omkeerregel,
worden de verschillende pensioenopbouwsystemen behandeld. Vervolgens
worden behandeld de ingangsdata en hoogte van het pensioen, waarna wordt
ingegaan op de toegelaten pensioenuitvoerders en de internationale en
Europeesrechtelijke aspecten die aan de orde zijn bij emigratie. Tot
slot wordt specifiek aandacht besteed aan de bijzondere positie van de
directeur-grootaandeelhouder en de regels met betrekking tot lijfrente
in de derde pijler en vervroegde uittreding.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en met veel ruimte voor interactie en eigen inbreng van de
studenten.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

Syllabus Fiscaal pensioenrecht (digitaal).

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor: bijvak-
en contractstudenten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Aanbevolen voorkennis

Een inleidend fiscaal vak (bijvoorbeeld: Elementair belastingrecht).

Algemene informatie

Vakcode R_Fisc.pens
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. H.M. Kappelle
Examinator prof. dr. H.M. Kappelle
Docenten prof. dr. H.M. Kappelle

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: