Formeel strafrecht

2019-2020

Doel vak

Doel: het vak draagt bij aan de eindtermen 1-12, 15 en 17 van de OER
Bachelor Rechtsgeleerdheid 2018-2019.

Leerdoelen:

Aan het eind van de collegereeks:
• hebben studenten kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het Nederlandse strafprocesrecht, alsmede de
systematiek daarvan, met inbegrip van recente ontwikkelingen. Dit
inzicht omvat kennis van de voorwaarden waaronder deze leerstukken
kunnen worden toegepast, kennis van de fundamentele en historische
achtergrond en ontwikkeling van deze leerstukken, de plaats van de
leerstukken in het strafprocesrechtelijke systeem en de verhouding
tussen de verschillende leerstukken;
• kunnen studenten rechtswetenschappelijke literatuur, nationale en
Europese regelgeving en jurisprudentie (zowel van de Hoge Raad als van
het EHRM) begrijpen en analyseren;
• kunnen studenten een juridische (praktijk)casus analyseren, deze
vertalen in juridische termen en problemen en deze oplossen. Zij kunnen
de strafrechtelijke casus toetsen aan de wet, nationale en Europese
rechtspraak en Europese verdragen. Op deze manier kunnen zij de
rechtmatigheid van de inzet van strafprocesrechtelijke bevoegdheden
beoordelen;
• kunnen studenten de toepassing en ontwikkeling van het
strafprocesrecht kritisch beschouwen in het licht van nationale en
Europese wet- en regelgeving, nationale en Europese rechtspraak en
rechtwetenschappelijke literatuur;
• kunnen studenten rechtspraak en rechtsontwikkelingen in een
strafprocesrechtelijke en maatschappelijke context plaatsen en een
gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een maatschappelijk,
juridisch debat.

Inhoud vak

Tijdens het onderwijs wordt aandacht besteed aan: het systeem van het
Wetboek van Strafvordering, de uitgangspunten en rechtsbronnen van het
strafprocesrecht, het opsporingsonderzoek, de vervolgings- en
afdoeningsbeslissing, het onderzoek ter terechtzitting, strafrechtelijk
bewijs en de sanctionering van vormverzuimen in het strafproces. De
student verwerft inzicht in de hoofdonderdelen van het Nederlandse
strafprocesrecht en wordt voorts uitgedaagd actuele strafvorderlijke
kwesties die op voornoemde terreinen betrekking hebben kritisch te
beschouwen.

Law in Action
Ontwikkelingen in het strafprocesrecht worden steeds zodanig
geconcretiseerd dat deze op een actueel maatschappelijk probleem
toepasbaar zijn (waarom mag je dure jassen al dan niet afpakken van
burgers, waarom is de benadering van vormverzuimen in het huidige
rechtspolitieke klimaat in het bijzonder een relevante kwestie, etc.).
-Samenwerking met de praktijk:
Er vindt een paneldiscussie plaats over een actueel onderwerp met
panelleden uit de strafrechtspraktijk. Daarnaast worden er
rechtbankbezoeken georganiseerd, waarbij de studenten de zaken na afloop
met de behandelende rechter en een docent nabespreken.
-Gebruik maken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen:
Ter toelichting wordt in het hoorcollege af en toe gebruik gemaakt van
bv. rechtspsychologisch onderzoek. Daarnaast wordt er literatuur met een
(licht) empirische component voorgeschreven.
-Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema:
Steeds worden maatschappelijke problemen en verhoudingen betrokken in
het onderwijs. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook verder gekeken dan enkel
het positieve recht. Studenten krijgen in dit opzicht ook concrete
opdrachten, zoals het schrijven van een wettelijke regeling waarin met
verschillende juridische en rechtspolitieke belangen rekening wordt
gehouden.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen, een rechtbankbezoek en
een paneldiscussie.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Voor Rechtsgeleerdheid studenten:
Beginselen strafrecht

Literatuur

De studiestof van Formeel strafrecht wordt via Canvas nader bekend
gemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Overige informatie

VRAGEN:
Algemeen contactadres: formeelstrafrecht.rechten@vu.nl

Aanbevolen voorkennis

Materieel strafrecht

Algemene informatie

Vakcode R_For.strRC
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. A. Das
Examinator mr. A. Das
Docenten prof. dr. M.F.H. Hirsch Ballin
mr. A. Das
mr. Y.R.S. Piekhaar

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: