Gemeenterecht

2019-2020

Doel vak

In dit vak wordt diep ingegaan op het recht van decentrale overheden, in
het bijzonder de gemeente. Gemeenterecht is een vak waarin staats- en
bestuursrecht met elkaar worden geïntegreerd, bekende staats- en
bestuursrechtelijke leerstukken worden verdiept, en in een nieuwe vorm
naar voren komen. Het vak is voor de praktijk van groot belang. De
student leert in dit vak complexe casus op het terrein van het
gemeenterecht analyseren en oplossen, een wetenschappelijk debat over
staats- en bestuursrechtelijke leerstukken met kracht van argumenten te
voeren, en doet inzicht op in de werkwijze van de overheid.

Leerdoelen van het vak zijn:
1. In staat zijn juridisch complexe vraagstukken waarmee
gemeentebesturen te maken krijgen te analyseren en op te lossen. Dit
houdt in dat studenten uit een grote hoeveelheid informatie de relevante
argumenten kunnen destilleren, deze kunnen relateren aan de toepasbare
wetgeving en de uitgangspunten van het gemeenterecht, en deze in de vorm
van praktische oplossingen kunnen verwoorden;

2. Op een wetenschappelijk verantwoorde manier gestructureerd en
analytisch complexe vraagstukken op het brede terrein van het
staatsrecht en bestuursrecht te behandelen, daarin de (soms verzwegen)
vooronderstellingen kunnen blootleggen, en nieuwe ontwikkelingen in het
bestaande systeem van het recht te kunnen plaatsen en waarderen;

3. Inzicht verkrijgen in het grote belang dat gemeenten en
gemeentebesturen voor de Nederlandse overheid en samenleving hebben, en
de rol die zij kunnen spelen bij het oplossen van allerlei
maatschappelijke en juridische problemen.

Eindtermen: 1-5, 7-11, 14-15.

Inhoud vak

Begonnen wordt met een analyse van de plaats van decentrale overheden in
het staatsbestel: wat houdt decentralisatie in, welke uitgangspunten
liggen daarin besloten, en welke middelen heeft de centrale overheid om
in te grijpen in het handelen van gemeentebesturen (interbestuurlijk
toezicht)? Vervolgens wordt de organisatiestructuur van de gemeente
behandeld. Welke waarborgen zijn in het gemeenterecht
ingebouwd om het goed functioneren van gemeentelijke organen te
garanderen en hoe verhouden deze organen zich tot elkaar. Vervolgens
komen de gemeentelijke bevoegdheden aan bod: de verordenende bevoegdheid
van
de raad, het (dagelijks) bestuur door het college, de openbare
ordebevoegdheden van de burgemeester. Vervolgens wordt aandacht besteed
aan het proces van controle en verantwoording door de raad (politieke
verantwoordelijkheid,
inlichtingenplicht, recht van onderzoek). Ten slotte komt de
samenwerking tussen overheden aan de orde: de gemeenschappelijke
regelingen en hun verhouding tot de deelnemende gemeentebesturen.

Onderwijsvorm

De onderwijsvorm bestaat uit intensieve werkgroepen waarin de stof wordt
behandeld. Elke student houdt een referaat van ongeveer 10 minuten over
een nader te selecteren onderwerp. Aanwezigheid bij van vijf van de
zeven werkgroepen is verplicht om deel te kunnen nemen aan het tentamen.

Toetsvorm

Referaten en een geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

Nog niet bekend. Literatuur wordt t.z.t. op Canvas bekendgemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_Gemrech
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. A.E. Schilder
Examinator prof. mr. A.E. Schilder
Docenten prof. mr. A.E. Schilder
mr. R.J.M.H. de Greef

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: