Gezondheidsrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak Gezondheidsrecht draagt bij aan de eindtermen van de opleiding
door het tijdens hoorcolleges en werkgroepen bevorderen van een
academisch werk- en denkniveau en het ontwikkelen van juridische, met
name analytische, vaardigheden. Van studenten wordt verwacht dat zij
actief deelnemen, o.a. door inbreng in discussie en het stellen van
vragen.

Inhoud vak

Verschillende gezondheidsrechtelijke thema's komen langs, waaronder:
- Rechten van patiënten incl. dwangbehandeling en dwangopneming
- Kwaliteit en beroepsregeling
- Rechtsvragen rond begin en einde van het leven
- (Tuchtrechtelijke) aansprakelijkheid van hulpverleners en
klachtmogelijkheden van patiënten
- Stelsels van zorgverzekering
De thema's worden niet alleen vanuit een juridisch perspectief belicht,
maar ook vanuit sociaalwetenschappelijke hoek. Denk aan vragen als: 'hoe
verhouden de rechten van patiënten zich tot de problematiek rondom lage
(gezondheids)vaardigheden?' of 'welke impact heeft een
tuchtrechtprocedure op zorgverleners, en wat kan dat betekenen voor de
kwaliteit van zorg?'. In het vak wordt het onderwijs mede door
gastdocenten verzorgd die werkzaam zijn in de (juridische) praktijk.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen (aanwezigheid niet verplicht) en een bezoek
aan de rechtbank voor het bijwonen van een zitting
van het Medisch Tucht College, waarover een opdracht wordt gemaakt.

Toetsvorm

Toetsing vindt plaats door middel van een tentamen dat digitaal wordt
afgenomen en een halverwege de cursus te schrijven opdracht naar
aanleiding van een bijgewoonde zitting van het Medisch Tuchtcollege
Amsterdam.

Literatuur

O.a. Leenen/Gevers/Legemaate, Handboek Gezondheidsrecht. Overige
literatuur op Canvas (uiteenlopende selectie van internationale,
sociaalwetenschappelijke en juridische literatuur).

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_Gez.r
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. B.S. Laarman
Examinator mr. B.S. Laarman
Docenten mr. dr. A.J. Van
C. Blankman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: