Goederen- en contractenrecht voor ondernemingen

2019-2020

Doel vak

De vergaande vormen van specialisatie die we binnen het
ondernemingsrecht tegenkomen, doen er niet aan af dat het in de kern
steeds draait om de basisleerstukken van het vermogensrecht. In dit vak
worden die basisleerstukken, in het bijzonder die op het terrein van het
goederenrecht en het contractenrecht, binnen de ondernemingsrechtelijke
context besproken.
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:

De afgestudeerde master beschikt over de volgende kennis en inzichten:
-diepgaande kennis van en inzicht in de hoofdgebieden van het
commerciële ondernemingsrecht, het financiële recht en het fusie- en
overnamerecht
-inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het
ondernemingsrecht
-inzicht in het functioneren van en de interactie tussen de actoren
binnen het ondernemingsrecht

De afgestudeerde master beschikt over de volgende vaardigheden en
attituden:
-de vaardigheid literatuur en juridische bronnen op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover
kritische vragen te stellen
-de vaardigheid om kennis van het ondernemingsrecht toe te passen in
complexe casus
-de vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
-de vaardigheid zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van
enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling
formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens,
conclusies trekken)
-de vaardigheid een wetenschappelijk juridische betoog schriftelijk en
mondeling te presenteren
-een kritische houding aannemen ten aanzien van onderzoek op het gebied
van het Ondernemingsrecht

Inhoud vak

Op contractenrechtelijk terrein worden onder andere besproken de
verhouding van het contractenrecht tot de andere terreinen van het
vermogensrecht, de centrale rol van de redelijkheid en billijkheid in
het recht, contractvrijheid, de belangrijkste contractenrechtelijke
remedies, de overeenkomst tot koop van een onderneming (SPA).
Op goederenrechtelijk terrein gaat het om insolventierecht als
lakmoesproef, rangorde en overeenkomst en faillissement, pauliana,
verrekening en misbruik van verrekening, onrechtmatige daad en
financiering van de vennootschap.

Onderwijsvorm

hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen en een take home tentamen

Literatuur

De literatuur wordt voor het verbintenisrechtelijke deel per onderwerp
beschikbaar gesteld. Voor het goederenrechtelijk deel is voorgeschreven
het handboek Insolventierecht van Polak-Pannevis. Daarnaast is er een
syllabus.

Algemene informatie

Vakcode R_GoedCon9
Studiepunten 9 EC
Periode P1+2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. J.L. Smeehuijzen
Examinator prof. dr. J.L. Smeehuijzen
Docenten prof. dr. J.L. Smeehuijzen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep