Goederenrecht en insolventierecht

2019-2020

Doel vak

In dit master vak wordt nader ingegaan op de relatief complexe materie
van het faillissementsrecht in verband met het goederenrecht, en in het
bijzonder de functie en het belang van goederenrechtelijk werkende
zekerheidsrechten, regels met betrekking tot voorrang en voorrechten,
alsmede mogelijke feitelijke voorrang van een schuldeiser (verrekening).
Voorts wordt ingegaan op het belang van deze onderwerpen voor de
financieringspraktijk, binnen welke praktijk als het ware via
kredietovereenkomsten en intercreditor overeenkomsten van te voren wordt
geanticipeerd op eventuele insolventie van de kredietnemer. Ook de
situatie ten aanzien van natuurlijke personen die in insolventie geraken
en waarvoor de wetgever specifieke regels heeft gegeven worden in dit
vak besproken. Het doel van dit vak is om de complexe materie waarmee
een curator, schuldeisers/kredietverstrekkers in geval van insolventie
en faillissement worden geconfronteerd inzichtelijk te maken voor de
studenten. Van de studenten worden analytische vaardigheden verwacht en
getoetst, waaronder het oplossen van casus tijdens het tentamen.

Eindtermen: 1, 2 4 6-10.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

Insolventie:
- Aanvragen en gronden faillissement;
- Gevolgen van het faillissement (algemeen);
- Surseance van betaling / Pre-pack;
- Insolventieverordening (summier).
Faillissement en goederenrecht:
- Schuldeisers en zekerheden;
- Pandrecht, hypotheekrecht (diepgaand);
- Afkoelingsperiode;
- Wederkerige overeenkomsten.
Andere gevolgen van het faillissement:
- Verrekening;
- Actio pauliana;
- Bestuurdersaansprakelijkheid.
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Faillissementspraktijk, verdieping:
- Securisatie;
- Parallel debt constructie;
- Overwaardearrangementen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen; gastcollege van een curator

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen

Literatuur

Nader op te geven via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_GoedIns
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. R. Mellenbergh
Examinator mr. dr. R. Mellenbergh
Docenten mr. B. Breederveld
W.J.J.G. Speetjens
mr. dr. R. Mellenbergh

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: