Goederenrecht

2019-2020

Doel vak

De leerdoelen worden per week bekendgemaakt op Canvas.

Doel van dit vak is het verkrijgen van een grondige kennis van het
goederenrecht zoals vastgelegd in Boek 3 en Boek 5 BW, waarbij de nadruk
ligt op het leggen van verbanden tussen verschillende wetsartikelen en
rechtsfiguren zoals vastgelegd in de Boeken 3 en 5 BW, alsmede de
daarmee verband houdende jurisprudentie van de Hoge Raad. Tevens wordt
tijdens het volgen van deze cursus enige kennis van het
faillissementsrecht opgedaan.
De analytische vaardigheden worden getoetst in de werkgroepen en tijdens
het tentamen, waarbij de nadruk ligt op het analyseren van feiten en het
daarop toepassen van de relevante rechtsregels zoals vastgelegd in
wetsartikelen en jurisprudentie.

Eindtermen: 1, 5-7, 9-14, 18.
Zie voor de eindtermen van de Bachelor Rechtsgeleerdheid het Onderwijs-
en Examenreglement Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

- Eigendom
- Mandeligheid en burenrecht
- Gemeenschap
- Eigendomsvoorbehoud
- Verkrijging en verlies van goederen (waaronder verjaring)
- Overdracht
- Levering met tussenpersonen
- Levering bij voorbaat
- Derdenbescherming
- Beperkte rechten
- Verhaal en voorrang
- Voorrechten
- Hypotheekrecht
- Pandrecht
- Retentierecht
- Recht van reclame

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
Het vak wordt gedeeltelijk gedoceerd vanuit het oogpunt van schuldeisers
en voorrang bij verhaal. In wezen staat daarbij de rol en
(machts)positie van banken centraal. Daarbij wordt ingegaan op
ontwikkelingen in de jurisprudentie waaruit kan worden opgemaakt dat ook
de rechtspraak in belangrijke mate naar het belang van financiering
kijkt, en daarmee banken als zekerheidsgerechtigden vaak tegemoet komt.
Denk aan de verzamelpandakteconstructie, de uitleg van
onoverdraagbaarheidsbedingen en het nieuwe concept van voorwaardelijk
eigendomsrecht.

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges (in totaal 7 weken)
- Werkgroepen (in totaal 7 weken), waarbij de deelnemende studenten
voorbereid moeten zijn

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen (open vragen)

Vereiste voorkennis

Ingangseis:
Vak Inleiding Goederenrecht B1

Literatuur

- Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, Pitlo Deel 3, Het Nederlands burgerlijk
recht, Goederenrecht, Deventer: Kluwer, 2012, dertiende druk
- Arrestenbundel Goederenrecht B2 van Dr. R. Mellenbergh (September
2016)
- Stof van de hoorcolleges (power point presentaties)
- Twee nader op Canvas bekend te maken wetenschappelijke artikelen

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor bijvakkers
en contractanten.

Overige informatie

Het vak Goederenrecht B2 is 6 EC

Aanbevolen voorkennis

Vak Inleiding verbintenissenrecht

Algemene informatie

Vakcode R_GoedR
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. R. Mellenbergh
Examinator mr. dr. R. Mellenbergh
Docenten mr. dr. R. Mellenbergh

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: