Grondgebruikrecht

2019-2020

Doel vak

Doel van het vak Grondgebruikrecht is het verbreden van inzicht in het
onroerendgoedrecht als functioneel rechtsgebied, het verdiepen van
bestaande kennis en deze kennis toepassen. In het bijzonder wordt
inzicht verkregen in de belangrijkste wijzen waarop zowel publieke als
private partijen het gebruik van een locatie sturen en afstemmen op het
gebruik van omliggende locaties. De student kent de beperkingen die
daarbij bestaan en begrijpt de – zowel juridische als maatschappelijke –
achtergronden daarvan. De verworven kennis kan de student zelfstandig,
kritisch en op academisch niveau toepassen in complexe en
specialistische casus. Voorts is de student in staat aan de hand van een
bepaalde onderzoeksvraag een gefundeerd juridisch betoog te schrijven
over een deelonderwerp van het vastgoedrecht en is de student is in
staat mondeling een rechtsvraag aan een groep voor te leggen en te
behandelen, alsmede vragen van de groep te beantwoorden.

Inhoud vak

In dit vak staat het onroerendgoedrecht als functioneel rechtsgebied
centraal. De mogelijkheden van grondgebruik wordt bepaald door bestaande
rechten en (civielrechtelijke en de publiekrechtelijke) beperkingen.
Enerzijds wordt de bestaande kennis verdiept over de toepassing van
juridische instrumenten om het gebruik van grond vorm te geven, zoals
eigendom, appartementsrecht en de zakelijke rechten erfpacht en opstal.
Anderzijds wordt aandacht besteed aan de kaders die gesteld worden door
het publiekrechtelijke omgevingsrecht. De verworven kennis wordt middels
het schrijven van schriftelijke werkstukken en het geven van een
presentatie toegepast op deelonderwerpen van het onroerendgoedrecht.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat uit een mix van inleidende hoorcolleges, en werkgroepen.
De aanwezigheid op de werkgroepen is verplicht en een actieve houding
wordt verwacht. Naast de contacturen (max 4 uur per week) dienen de
meeste uren besteed te worden aan het zoeken en verwerken van
informatie, het schrijven van de papers of het voorbereiden van de
presentatie. Dit betekent dat gemiddeld naast de contacturen per week
ruim 14 uur aan dit vak besteed dient te worden.

Toetsvorm

Schriftelijke werkstukken en mondelinge presentatie

Literatuur

Wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Eindtermen:
Na het volgen van dit vak is een student in staat om zelfstandig een
praktisch en/of dogmatisch vraagstuk op het gebied van het
grondgebruikrecht op een kritische wijze te analyseren, gebruikmakend
van bronnen uit literatuur en wetgeving, en op basis van daarvan een met
argumenten onderbouwde mening te formuleren en eventueel aanbevelingen
en suggesties te doen voor verder onderzoek.
Met dit vak voldoet de opleiding aan de eindtermen 1-16 van de opleiding
Master Notarieel recht.

Aanbevolen voorkennis

De vakken:

- Bestuursrecht
- Verbreding goederenrecht I of Verbreding goederenrecht A
- Verbreding goederenrecht II of Verbreding goederenrecht B
- het vak Contractenrecht en goederenrecht of de vakken Contractenrecht
en Goederenrecht.

Algemene informatie

Vakcode R_GrondGebr
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. mr. F.J. Vonck
Examinator prof. mr. F.J. Vonck
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: