Huwelijksvermogensrecht (M)

2019-2020

Doel vak

De afgestudeerde masterstudent rechtsgeleerdheid beschikt over een
fundamenteel academisch
werk- en denkniveau; heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken
van het huwelijksvermogensrecht, alsmede de systematiek daarvan, met
inbegrip van recente ontwikkelingen.

Inhoud vak

Bij huwelijksvermogensrecht worden de volgende onderwerpen behandeld:
rechten en verplichtingen echtgenoten, toestemming, bestuur, omvang
wettelijke gemeenschap, schulden, ontbinding van de wettelijke
gemeenschap, gemeenschap Boek 3 BW, huwelijksvoorwaarden,
vergoedingsrechten, verrekenbedingen, ongehuwd samenwonen, Wet
verevening pensioenrechten bij scheiding, huwelijksgemeenschap en
faillissement.

Law in action
Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema, zoals huwelijk en echtscheiding. Het
huwelijksvermogensrecht wordt behandeld vanuit het gezichtspunt van
onder meer (aanstaande) echtgenoten, schuldeisers,
faillissementscurator, de notaris en de rechter.

Onderwijsvorm

Twee uren hoorcollege, twee uren reguliere werkgroep alsmede twee uren
intensieve werkgroep (presenteren + opponeren). Deelname aan de
intensieve werkgroepbijeenkomsten is verplicht. Eén keer afwezig zijn
met opgave van reden is mogelijk.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen. Een extra opgave op masterniveau maakt
onderdeel uit van het tentamen.

Literatuur

- C.A. Kraan, S.H. Heyning en Q.J. Marck, Het huwelijksvermogensrecht,
Boom juridisch, laatste druk
- W.G. Huijgen e.a., Rechtspraak Personen- en familierecht,
huwelijksvermogensrecht en erfrecht, SDU, laatste druk, daarvan de in de
syllabus opgegeven arresten
- Syllabus huwelijksgoederenrecht
- Hoorcollegesheets
- Hoorcollege- en werkgroepenstof
- Op Canvas aangegeven extra literatuur en/of jurisprudentie

Doelgroep

master-keuzevak-privaatrechtstudenten

Overige informatie

EINDTERMEN

Het vak Huwelijksvermogensrecht heeft tot doel het verkrijgen van
grondige kennis van en inzicht in het huwelijksvermogensrecht en
aanpalende wetgeving alsmede de dilemma’s die zich hierbij kunnen
voordoen. U verkrijgt een grondige kennis van de algehele gemeenschap
van goederen zoals in de wet was opgenomen vóór 2018, alsmede van de
wettelijk beperkte gemeenschap van goederen zoals deze thans in de wet
is vastgelegd.
Eindtermen: 1, 3-10, 14-16.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Aanbevolen voorkennis

- het vak Personen- en familierecht
- de vakken Contractenrecht en Goederenrecht (of het vak Contracten- en
goederenrecht)
- het vak Erfrecht I
- de vakken Verbreding goederenrecht A en B (of de vakken Verbreding
goederenrecht I en II)

Algemene informatie

Vakcode R_HVRM
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. M.R. Kremer
Examinator mr. dr. M.R. Kremer
Docenten mr. dr. M.R. Kremer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: