Historische criminologie (academische kern)

2019-2020

Doel vak

Inzicht krijgen in de historische ontwikkeling van (de aard en omvang
van) criminaliteit en strafrechtsbedeling en in de ontstaangeschiedenis
en ontwikkeling van de criminologische wetenschap. Inzicht krijgen in de
historische analyse, het kunnen formuleren van relevante
historisch-criminologische vragen bij actuele
debatten, zelfstandig en kritisch kunnen reflecteren over de bijdrage
van de geschiedenis tot het werkveld van de criminologie.

Inhoud vak

In het kader van het vak Historische criminologie wordt aandacht besteed
aan de geschiedenis van strafbeleid en -rechtspleging,
criminaliteitsbestrijding en evoluties in criminaliteit van 1750 tot
heden enerzijds, en aan de geschiedenis van de criminologische
wetenschap zelf anderzijds. Daarbij is het de bedoeling dat de student
kennis
verwerft en inzicht verkrijgt in de belangrijkste historische
ontwikkelingen in beide domeinen. Daar houdt het echter niet bij op: dit
vak wil niet louter een feitenoverzicht bieden, maar de geschiedenis ook
aanreiken als een mogelijk ‘werktuig’ voor de criminoloog om hedendaagse
debatten in een breder, lange-termijn kader te plaatsen en kritisch te
evalueren. De colleges omvatten daarom ook een beknopte inleiding tot de
historische onderzoeksmethoden en een stand van zaken van wat er zoal
aan onderzoek is gerealiseerd door historici en criminologen over de
geschiedenis van criminaliteit en straf. In de laatste colleges komen
concrete toepassingen van historisch-criminologische analyse aan bod,
waarbij actuele criminologische vraagstukken in historisch perspectief
worden geplaatst.

Law in Action:
- In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem.
In het historisch overzicht van ontwikkelingen in criminaliteit en
strafrechtsbedeling vanaf ca. 1750 tot einde twintigste eeuw, waar 7 van
de 12 colleges aan worden gewijd, staat de wisselwerking centraal tussen
evoluties in misdaad en strafrecht enerzijds, en maatschappelijke
veranderingen anderzijds. Ontwikkelingen in criminaliteit en recht
worden m.a.w. systematisch in hun bredere maatschappelijke context
gesitueerd.

- Gebruik maken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen
Het vak is, zoals de titel aangeeft, interdisciplinair van opzet: in het
inleidende theoretisch-methodologische gedeelte (3 colleges) worden de
studenten ingeleid tot de methoden en problemen van empirisch historisch
onderzoek. Daarnaast krijgen zij ook een state of the art van het
historisch-criminologische onderzoek en daarin wordt naar diverse
centrale concepten en debatten uit de sociale wetenschappen verwezen
(vnl. sociologie en politieke wetenschappen).

- Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema
In het laatste deel van het vak (2 colleges) worden actuele
maatschappelijke kwesties in relatie tot criminaliteit en (straf)recht
in historisch perspectief geplaatst. Behandelde thema’s zijn o.m.
jeugdcriminaliteit en -recht; stedelijke criminaliteit en handhaving; de
migratie/vluchtelingenproblematiek en politiecontrole.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

- Collegestof (powerpoints);
- Syllabus: De Koster, M. (2016). Historische criminologie: een
inleiding (Leuven: Acco), 72 p. Beschikbaar bij VU Boekhandel.
- Literatuur beschikbaar gesteld door de docent: enkele delen uit
Fijnaut, C. (2014). Criminologie en strafrechtsbedeling. Een historische
en transatlantische inleiding (Antwerpen/Den Haag: Intersentia/Boom).

Doelgroep

Uitwisselingsstudenten en bijvakkers mogen deelnemen aan dit vak

Algemene informatie

Vakcode R_HistCrim
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. M. de Koster
Examinator dr. M. de Koster
Docenten dr. M. de Koster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: