Huwelijksvermogensrecht

2019-2020

Doel vak

De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;

heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen

beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context

heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:

Analytische vaardigheden

het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met gebruikmaking
van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en technieken
kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten
Probleemoplossende vaardigheden
selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen
Communicatieve vaardigheden
schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederland
mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien
Informatievaardigheden
op een efficiënte manier juridische bronnen raadplegen en informatie
verzamelen uit juridische (digitale) bibliotheken en databestanden, en
de waarde, relevantie en kwaliteit van de informatie beoordelen
op efficiënte wijze relevante ontwikkelingen bijhouden en kennis
actualiseren

Inhoud vak

Bij huwelijksvermogensrecht worden de volgende onderwerpen behandeld:
rechten en verplichtingen echtgenoten, toestemming, bestuur, omvang
wettelijke gemeenschap, schulden, ontbinding van de wettelijke
gemeenschap, gemeenschap Boek 3 BW, huwelijksvoorwaarden,
vergoedingsrechten, verrekenbedingen, ongehuwd samenwonen, Wet
verevening pensioenrechten bij scheiding, huwelijksgemeenschap en
faillissement.

Law in action
Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema, zoals huwelijk en echtscheiding. Het
huwelijksvermogensrecht wordt behandeld vanuit het gezichtspunt van
onder meer (aanstaande) echtgenoten, schuldeisers,
faillissementscurator, de notaris en de rechter.

De studenten krijgen 14 weken intensief onderwijs (2u
hoorcollege, 2u werkgroep + 2 uur intensieve werkgroep met
wekelijks presentaties houden + opponeren). In al dat onderwijs
komt het thema echtscheiding telkens aan de orde, evenals het
opmaken van huwelijksvoorwaarden om problemen te voorkomen.

Onderwijsvorm

Twee uren hoorcollege, twee uren reguliere werkgroep alsmede twee uren
intensieve werkgroep (presenteren + opponeren)

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

- C.A. Kraan, S.H. Heyning en Q.J. Marck, Het huwelijksvermogensrecht,
Boom juridisch, laatste druk
- W.G. Huijgen e.a., Rechtspraak Personen- en familierecht,
huwelijksvermogensrecht en erfrecht, SDU, Den Haag, laatste druk,
daarvan de in de syllabus opgegeven arresten
- Syllabus huwelijksgoederenrecht
- Hoorcollegesheets
- Hoorcollege- en werkgroepenstof
- Op Canvas aangegeven extra literatuur en/of jurisprudentie

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Overige informatie

EINDTERMEN

Het vak Huwelijksvermogensrecht heeft tot doel het verkrijgen van
grondige kennis van en inzicht in het huwelijksvermogensrecht en
aanpalende wetgeving alsmede de dilemma’s die zich hierbij kunnen
voordoen. U verkrijgt een grondige kennis van de algehele gemeenschap
van goederen zoals in de wet was opgenomen vóór 2018, alsmede van de
wettelijk beperkte gemeenschap van goederen zoals deze thans in de wet
is vastgelegd.

Het vak draagt bij aan bijna alle eindtermen van de bacheloropleiding
Notarieel recht, maar in het bijzonder aan eindtermen 4-8 (analytische
vaardigheden en het besef dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert
in een maatschappelijke context) en 9 t/m 11 (de probleemoplossende
vaardigheden zoals het benoemen van relevante feiten in een casus
gevolgd door het selecteren van rechtsregels die, systematisch
toegepast, bijdragen aan het oplossen van een juridische casus. Naast
deze eindtermen wordt ook aandacht besteed aan de eindtermen 13 t/m 15,
met name aan het mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in
correct en helder Nederlands, waarbij een gefundeerde en beargumenteerde
positie ingenomen wordt in een maatschappelijk, juridisch debat.

Aanbevolen voorkennis

- het vak Personen- en familierecht
- de vakken Contractenrecht en Goederenrecht (Of het vak Contracten- en
goederenrecht)
- het vak Erfrecht I
- de vakken Verbreding goederenrecht A en B (Of de vakken Verbreding
goederenrecht I en II)

Algemene informatie

Vakcode R_HuwvermR
Studiepunten 9 EC
Periode P4+5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. M.R. Kremer
Examinator mr. dr. M.R. Kremer
Docenten mr. dr. M.R. Kremer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: