Intellectuele eigendom, design en branding

2019-2020

Doel vak

Het vak biedt deelnemers de mogelijkheid om het strategische gebruik van
het merken-, modellen- en auteursrecht voor de bescherming van
industriële vormgeving te leren kennen. Meer specifiek gaat het om:
- het verwerven van kennis van de rechtsobjecten, de manier waarop het
recht wordt verkregen en tenietgaat, alsmede de inhoud en omvang van
deze intellectuele eigendomsrechten; en van inzicht in de overeenkomsten
en verschillen tussen de afzonderlijke rechten;
- het verwerven van kennis van de wisselwerking tussen de specifieke
bescherming op basis van de genoemde intellectuele eigendomsrechten
enerzijds en algemene bescherming tegen slaafse nabootsing op basis van
het gemene recht anderzijds
- het ontwikkelen van het vermogen zelfstandig beschermingsstrategieën
ten aanzien van design en branding te ontwikkelen en desbetreffende
problemen op het terrein van het merken-, modellen- en auteursrecht te
kwalificeren en op te lossen;
- het ontwikkelen van het vermogen design- en brandingstrategieën in de
grotere context van het bevorderen van innovatie en eerlijke mededinging
te plaatsen, en de geldende normen in het licht van de vrijheid van
mededinging en de vrijheid van (commerciële) meningsuiting kritisch te
heroverwegen.
Eindtermen: 1-10.

Inhoud vak

Het rechtsgebied Intellectuele eigendom valt uiteen in drie centrale
beschermingsregimes: merkenrecht, octrooirecht en auteursrecht. In dit
vak staat het merkenrecht in het middelpunt. De bespreking vindt plaats
tegen de achtergrond van moderne marketingstrategieën die gericht zijn
op het verwerven van een sterke marktpositie door de ontwikkeling van
een aantrekkelijke ‘design and brand experience’ voor de consument. Deze
bredere, economische context biedt de mogelijkheid om naast het
merkenrecht ook het modellenrecht en enkele aspecten van het
auteursrecht te bespreken. Verder komt bescherming tegen slaafse
nabootsing op basis van artikel 6:162 BW aan de orde. De bespreking van
juridische leerstukken op het terrein van design en branding wordt - in
overeenstemming met de Law in Action benadering - in de context van een
overkoepelend maatschappelijk thema geplaatst: in hoeverre zijn
investeringen in de creatie van een brand imago wenselijk? In hoeverre
wordt het koopgedrag van consumenten hierdoor op een maatschappelijk
wenselijke (of onwenselijke) wijze beïnvloed?

Onderwijsvorm

De stof wordt in hoorcolleges besproken en verdiept. Daarnaast worden
werkcolleges aangeboden waarin onder meer vragen en casus uit eerdere
tentamens worden besproken.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

Informatie over verplichte en aanbevolen literatuur voor dit vak wordt
in de loop van augustus op Canvas beschikbaar gesteld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_IEDB
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. M.R.F. Senftleben
Examinator prof. dr. M.R.F. Senftleben
Docenten mr. drs. T.F. Westenbroek
prof. dr. M.R.F. Senftleben

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: