Internationaal en Europees strafrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak beoogt studenten vertrouwd te maken met de relevante
internationaalrechtelijke Europeesrechtelijke ontwikkelingen op
strafrechtelijk terrein en de effecten daarvan op het Nederlandse
strafrecht (. Dit gebeurt aan de hand van het bestuderen en analyseren
van
wetenschappelijke literatuur en rechtspraak, het beantwoorden van vragen
en oplossen van casus op de werkgroepen en het schrijven van een paper.
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Eindtermen: 1, 5, 7-10, 12-13.
Zie voor de eindtermen van de Master Rechtsgeleerdheid het Onderwijs- en
Examenreglement Master Rechtsgeleerdheid.

Inhoud vak

In dit vak staat de opkomst en ontwikkeling van het Europese strafrecht
centraal in vergelijking met het klassieke internationale strafrecht op
het gebied van strafrechtelijke samenwerking. In de eerste drie colleges
wordt aandacht besteed aan de harmoniserende invloed van het recht van
de Europese Unie op het nationale strafrecht en aan de rol van het
beginsel van wederzijdse erkenning in het strafrecht van de Europese
Unie. In de daarop volgende colleges staat de strafrechtelijke
samenwerking tussen lidstaten in de Europese Unie centraal. Aan de hand
van internationaalrechtelijke en Europese regelgeving worden enkele
samenwerkingsvormen, zoals de uitlevering en overlevering van personen
en de overdracht van gevonniste personen, besproken.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, gastcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.

Literatuur

Wordt via Canvas bekendgemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_IEStraf
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. N. Rozemond
Examinator dr. N. Rozemond
Docenten dr. N. Rozemond
mr. dr. S.S. Buisman
mr. F. Anzovino

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: