Intellectuele eigendom en technische innovatie

2019-2020

Doel vak

Het vak biedt deelnemers de mogelijkheid om de regulering van technische
innovatie en toegang tot informatie op basis van intellectuele
eigendomsrechten te leren kennen (met name het octrooi-, databanken- en
auteursrecht). Het vak biedt daarnaast een overzicht van de bescherming
van bedrijfsgeheimen en algemene bescherming tegen oneerlijke
mededinging.
Meer specifiek gaat het om:
- het verwerven van kennis van de rechtsobjecten, de manier waarop het
recht wordt verkregen en tenietgaat, alsmede de inhoud en omvang van de
genoemde intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van
bedrijfsgeheimen; en van inzicht in de overeenkomsten en verschillen
tussen de afzonderlijke beschermingsregimes;
- het ontwikkelen van het vermogen zelfstandig problemen op het terrein
van het octrooirecht, de bescherming van bedrijfsgeheimen, het
databankenrecht en het auteursrecht op computerprogramma’s te
kwalificeren en op te lossen;
- het ontwikkelen van het vermogen de bescherming van technische kennis
in de grotere context van maatschappelijke problemen, zoals
innovatiebeleid, gezondheidszorg en toegang tot informatie, te plaatsen,
en de geldende normen in het licht van de vrijheid van mededinging en
fundamentele rechten en vrijheden kritisch te heroverwegen.
Eindtermen: 1-10.

Inhoud vak

Het rechtsgebied Intellectuele eigendom valt uiteen in drie centrale
beschermingsregimes: merkenrecht, octrooirecht en auteursrecht. In dit
vak staat het octrooirecht in het middelpunt. In overeenstemming met de
Law in Action benadering vindt de bespreking plaats tegen de achtergrond
van een breder maatschappelijk vraagstuk: wetgeving inzake technische
innovatie beoogt namelijk de juiste balans te vinden tussen adequate
bescherming van nieuwe technische kennis enerzijds, en voldoende ruimte
voor de behartiging van algemene maatschappelijke belangen anderzijds,
zoals vrije toegang tot informatie, betaalbare gezondheidszorg en de
bevordering van 'groene' en duurzame technologische oplossingen. Het
octrooirecht speelt in dit verband een centrale rol. De regulering van
technische innovatie betreft echter ook de bescherming van
bedrijfsgeheimen, het databankenrecht en het auteursrecht op
computerprogramma’s.

Onderwijsvorm

De stof wordt in hoorcolleges besproken en verdiept. Daarnaast worden
werkcolleges aangeboden waarin onder meer vragen en casus uit eerdere
tentamens worden besproken.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

Informatie over verplichte en aanbevolen literatuur voor dit vak wordt
in de loop van januari op Canvas beschikbaar gesteld.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Aanbevolen voorkennis

Dit vak focust op octrooirecht en technische innovatie. Studenten die
alle deelgebieden van de Intellectuele eigendom willen leren kennen,
wordt aangeraden om in periode 1 het vak 'Intellectuele eigendom, design
en branding' te volgen waarin het merkenrecht centraal staat.

Algemene informatie

Vakcode R_IETI
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. M.R.F. Senftleben
Examinator prof. dr. M.R.F. Senftleben
Docenten mr. L.D. Buijtelaar LLM

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: