Inleiding criminologie

2019-2020

Doel vak

Het vak Inleiding criminologie beoogt een eerste kennismaking te bieden
met de verschillende velden en thema's waar de criminologie zich mee
bezig houdt. Na afsluiting van dit vak dient de student(e) inzicht te
hebben in de belangrijkste criminologische begrippen en theorieën,
methoden van dataverzameling, reacties op criminaliteit en de rol van
criminologisch onderzoek.

Inhoud vak

- Taak en het domein van de criminologie
- Geschiedenis van de criminologie
- Strafrechtelijke en criminologische vragen: normatief en empirisch
denken
- Omvang en spreiding van criminaliteit
- Aard van criminaliteit en beeldvorming rond criminaliteit
- Verklaringen voor criminaliteit
- Gevolgen van criminaliteit en slachtofferschap
- Reacties op criminaliteit
- Complexe vormen van criminaliteit
Deze onderwerpen worden tijdens de colleges zoveel mogelijk
geïllustreerd aan de hand van concrete delictsvormen - bijvoorbeeld
woninginbraak, georganiseerde misdaad of ‘cybercrime’ - of middelen
waarmee hierop wordt gereageerd.

Law in Action:
In het vak wordt niet enig rechtsgebied centraal gesteld, maar een
maatschappelijk probleem, namelijk criminaliteit waar me met het recht
op reageren. Dit is het introducerende vak van de opleiding
criminologie. In deze opleiding en dus het vak staan de maatschappelijke
problemen van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding centraal.
Hoofdthema’s zijn aard en omvang van criminaliteit, schade en
slachtofferschap, oorzaken van crimineel gedrag en preventieve en
repressieve reacties op criminaliteit.

Samenwerking met de praktijk
In de werkgroepen wordt o.a. gewerkt met een echt
forensisch-psychologisch rapport gemaakt voor de rechter in een
rechtszaak.

Gebruik maken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen
Criminologie is interdisciplinair van zichzelf. In dit vak worden
theorieën en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek uit de
psychologie, de sociologie en de rechtswetenschap toegepast op het
onderwerp van studie. Bv. erfelijkheidsleer,
persoonlijkheidspsychologie, leerpsychologie en ontwikkelingspsychologie
ter verklaring van het ontstaan van crimineel gedrag.

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat uit 9 hoorcolleges en 5 werkgroepen. In de
hoorcolleges worden de belangrijkste vraagstukken, begrippen, stromingen
en theorieën uit de criminologie uiteengezet. In de hoorcolleges worden
de hoofdlijnen uit de literatuur weergegeven. De hoorcolleges vormen
daarmee een handvat voor het bestuderen van de literatuur. Werkgroepen
zijn activerende bijeenkomsten met een intensief en interactief
karakter. Tijdens de werkgroepen worden vijf gemaakte opdrachten (die
eerder ingeleverd worden via Canvas) besproken en kunnen studenten
algemene feedback krijgen op de opdrachten.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Dijk, J.J.M. van, W. Huisman en P. Nieuwbeerta. (2018). Actuele
criminologie. (10e herziene druk). Den Haag: Sdu Uitgevers (9e druk kan
ook worden gebruikt)

Afwijkende intekenprocedure

Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herhalers kunnen zich vanaf 30 augustus 2019 intekenen.

Algemene informatie

Vakcode R_Inl.crimC
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. mr. W. Huisman
Examinator prof. dr. mr. W. Huisman
Docenten prof. dr. mr. W. Huisman
dr. J. van Wijk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep