Inleiding psychologie

2019-2020

Doel vak

Het vak biedt inzicht in 1) de aannames waarop onze
wetenschappelijke kennis over psychologie is gebaseerd, 2) de
verschillende verklaringen van psychologische processen, en 3) de
mogelijkheden om verschillende psychologische denkbeelden toe te passen
en te integreren in de verklaring van delinquent gedrag.
Alle voor de criminologie relevante domeinen worden behandeld. Door
zowel vroegere als recente inzichten aan bod te laten komen wordt
een beeld gegeven van de ontwikkeling van de psychologie als wetenschap.

Aan het eind van de cursus:
- Ben je in staat onderscheid te maken tussen de belangrijkste
theoretische stromingen van de psychologie en kun je overeenkomsten en
verschillen aangeven;
- Ben je in staat de sterke en zwakke punten van deze
theoretische stromingen te benoemen en toe te lichten;
- Ben je in staat psychologische theorieën te herkennen in de al bekende
criminologische verklaringen voor delinquentie.

Inhoud vak

Hoe kun je op een wetenschappelijke manier gedrag en geestelijke
processen bestuderen? Hoe werkt het brein? Wat is het verschil tussen
perceptie en sensatie? Hoe leert de mens nieuw gedrag? Hoe betrouwbaar
zijn onze herinneringen? Wat is precies intelligentie? Welke
ontwikkelingen maken mensen door tijdens hun leven? Op welke manier
hebben drugs invloed op het bewustzijn? Wat motiveert de mens? Waar
komen emoties vandaan? Hoe wordt de persoonlijkheid gevormd? Hoe
beïnvloedt de sociale situatie ons gedrag? Wat is een psychische
stoornis? Hoe behandelen psychologen psychische stoornissen? En op welke
manier draagt de psychologie bij aan de criminologie?

Dit vak is een introductie in de psychologie. Gekeken wordt hoe binnen
de psychologie op wetenschappelijke wijze kennis wordt verzameld over
gedrag en geestelijke processen. Een aantal van de belangrijkste
wetenschappelijke stromingen zal worden behandeld. Gekeken wordt hoe
deze stromingen verklaringen bieden voor de vele aspecten van het
menselijke gedrag en de psychologische processen. Bovenstaande vragen
vormen slechts een greep uit de vele onderwerpen die aan bod zullen
komen. Daarbij zal telkens de verbinding gemaakt worden met zowel
vraagstukken uit de criminologie als met onze ervaringen uit het
dagelijks leven.

Law in action
Gebruik maken van inzichten uit andere disciplines en empirische
wetenschappen
Het betreft een inleiding in de psychologie (en dus geen
rechtsgeleerdheid). Studenten leren de belangrijkste theoretische
stromingen binnen de psychologie en in hoeverre menselijke gedrag en
geestelijke processen verklaard kunnen worden. In de colleges komt
telkens terug hoe 1) vanuit de psychologie aspecten uit ons dagelijks
leven en functioneren verklaard kunnen worden, 2) wat de relevantie is
van de psychologie voor de criminologie. Bij dat laatste komt ook
regelmatig de rechtspsychologie aan de orde.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Zimbardo, P.G., Johnson, R.L. & McCann, V. (2013). Psychologie een
Inleiding 8e Ed. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Algemene informatie

Vakcode R_Inl.psy
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. J.M. Harte
Examinator dr. J.M. Harte
Docenten dr. J.M. Harte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.