Inleiding publiekrecht

2019-2020

Doel vak

Overeenkomstig de eindtermen van de bacheloropleiding Criminologie is
het vak Inleiding publiekrecht gericht op het verwerven van basiskennis
van en inzicht in de systematiek van het recht in het algemeen en het
staats- en bestuursrecht in het bijzonder. Het vak is daarnaast gericht
op het verwerven van de hiernavolgende academische vaardigheden:
- studenten zijn in staat om eenvoudige rechtswetenschappelijke teksten
op het gebied van het staats- en bestuursrecht te lezen, begrijpen en
analyseren;
- studenten zijn in staat om wetgeving op het gebied van het staats- en
bestuursrecht te lezen, begrijpen en analyseren;
- studenten zijn in staat om op de voorgelegde teksten te reflecteren en
de behandelde leerstukken in verband te brengen met actuele juridische
vraagstukken;
- studenten zijn in staat om bij een voorgelegde eenvoudige casus de
relevante juridische feiten en de van toepassing zijnde rechtsregels te
selecteren; zij kunnen aan de hand
hiervan zelf een juridische argumentatiestructuur opzetten en de
voorgelegde casus oplossen door systematische toepassing van de
rechtsregels op de feiten.

Inhoud vak

Met het vak Inleiding publiekrecht wordt een inleiding in het staats- en
bestuursrecht gegeven. In het staatsrechtelijke gedeelte maken studenten
kennis met de basisbegrippen, bronnen en belangrijkste organen van het
Nederlandse staatsbestel. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
legaliteit en wetgeving (inclusief de wetgevingsprocedure) op zowel
nationaal als
decentraal niveau. Tevens wordt ingegaan op de drie staatsmachten
(wetgever, bestuur en rechter) en hun onderlinge verhouding en aan de
rol van de grondrechten, met name in het kader van de rechtsbescherming.

Het bestuursrechtelijke gedeelte heeft tot doel om studenten bekend te
maken met de belangrijkste onderwerpen van het bestuursrecht. Er zal
aandacht worden besteed aan de bestuurlijke organisatie en het
besluitbegrip;
aan de bevoegdheden van het bestuur en de normen die gelden voor
bestuurlijk handelen; aan rechtsbescherming tegen de besluiten van
bestuursorganen en aan handhaving van rechtsnormen met gebruik
van bestuursrechtelijke middelen. Tijdens het bestuursrechtelijke
gedeelte
maken studenten tevens kennis met de Algemene wet bestuursrecht en
leren zij deze toe te passen in een concrete casus.

Law in action
Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema
We leggen de stof uit aan de hand van actuele cases en
nieuwsberichten die zich in de praktijk hebben voorgedaan.
Bijvoorbeeld het vertrek van een Kamerlid uit een politieke
partij en het behoud van zijn zetel, we gebruik het meest
recente voorbeeld. Of uitleg spanning van de kenmerken in de
democratische rechtsstaat aan de hand van een concreet en
actueel dilemma (zoals referendum over Sleepwet,
privacy/democratie).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk multiple choice tentamen.

Vereiste voorkennis

Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.

Literatuur

- A.D. Belinfante & J.L. de Reede, Beginselen van het Nederlandse
Staatsrecht, Deventer: Kluwer (recentste druk);
- F.C.M.A. Michiels, Hoofdzaken van het bestuursrecht, Deventer: Kluwer
(recentste druk).

Algemene informatie

Vakcode R_Inl.publ.r
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. M.C. Wijnen
Examinator mr. drs. M.C. Wijnen
Docenten prof. mr. F.J. van Ommeren
prof. mr. A.E. Schilder
mr. drs. M.C. Wijnen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep