Inleiding sociologie

2019-2020

Doel vak

Het vak Inleiding Sociologie beoogt een eerste kennismaking te bieden
met de verschillende velden en thema’s waar de sociologie zich mee bezig
houdt. Na het volgen van het vak moet de student in staat zijn de
belangrijkste thema’s binnen de sociologie te benoemen en te
beschrijven. Daarnaast kan de student uitleggen waarom kennis van
sociologische inzichten essentieel is bij de criminologiebeoefening. De
student wordt ook gestimuleerd een eigen mening te vormen over de
behandelde onderwerpen.

De leerdoelen zijn samengevat als volgt. Aan het einde van dit vak:
(1) Beschikt de student over basiskennis ten aanzien van de sociologie
(2) Heeft de student inzicht in de verschillende thema’s en hoofdvragen
waarmee de sociologie zich bezighoudt;
(3) Kan de student belangrijke sociologische begrippen uitleggen;
(4) Begrijpt de student het belang van sociologische invalshoeken voor
de criminologie;
(5) Kan de student opgedane kennis en inzichten helder en volledig
schriftelijk formuleren.

Inhoud vak

In deze cursus wordt stilgestaan bij de vraag wat sociologie is en met
welke vragen sociologen zich bezighouden. Er zal onder meer aandacht
worden besteed aan het gedachtegoed van de meest invloedrijke klassieke
sociologen, de hoofdvragen van de sociologie en thema's als macht en
ongelijkheid, moderniseringsprocessen en reacties op modernisering. Als
wetenschap van de samenleving is sociologie overal om ons heen te
vinden. De cursus gaat dan ook in op sociologie in de praktijk,
geplaatst in de context van de theoretische leerstof. Om goed begrip van
de stof te bewerkstelligen wordt er in deze cursus geoefend met het
toepassen van de begrippen, onder andere via verplichte opdrachten. Deze
opdrachten zijn gekoppeld aan films. Studenten worden gestimuleerde om
actief met de stof aan de slag te gaan en 'de sociologie in hun eigen
leven' te vinden.

Law in action
Het vak Inleiding sociologie maakt gebruik maken van inzichten uit
andere disciplines en empirische wetenschappen. Verschillende
maatschappelijke thema's worden centaal gesteld, waarbij er steeds
terugkoppeling is naar de criminologie en het recht. Voor een goed
begrip van criminaliteit, recht en handelingen van mensen is het van
belang om de maatschappelijke context hiervan te begrijpen. Dit wordt
aangeboden in het vak Inleiding Sociologie.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week, in totaal 14
colleges) en werkgroepen (in totaal 4 bijeenkomsten).

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen, bestaande uit open vragen.

Literatuur

De verplichte literatuur bestaat uit het boek:
Macionis, J., Peper, B. & Van der Leun, J. (2019). De samenleving.
Kennismaking met de sociologie. Amsterdam: Pearson Benelux. (14e druk)
ISBN: 9789043035774

Doelgroep

Dit vak is bedoeld voor eerstejaarsstudenten van de bachelor
Criminologie

Toelichting Canvas

Dit vak maakt gebruik van de Canvas-omgeving voor belangrijke
communicatie.

Algemene informatie

Vakcode R_Inl.socio
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. C.A. Meerts
Examinator dr. C.A. Meerts
Docenten I. Regan MSc
dr. C.A. Meerts
dr. A.W.E.A. De Zutter MPhil
A.C. Hildebrandt MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum