Inleiding verbintenissenrecht

2019-2020

Doel vak

Kennisleerdoelen
1. de meest elementaire begrippen van het verbintenissenrecht in
samenhang met die van het algemeen deel van het vermogensrecht, hun
onderscheidende kenmerken, en de verbanden die tussen die begrippen
kunnen worden gelegd, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van
concrete voorbeelden;
2. de belangrijkste bronnen van waaruit verbintenissen tussen
rechtssubjecten kunnen ontstaan opsommen, herkennen en toelichten aan de
hand van concrete voorbeelden;
3. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om van een geldige
totstandkoming van een rechtshandeling in het algemeen en een
meerzijdige rechtshandeling (overeenkomst) in het bijzonder te kunnen
spreken, opsommen, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van
concrete voorbeelden;
4. de voorwaarden die de wet stelt aan het op de juiste wijze
vernietigen van een rechtshandeling opsommen, herkennen, toelichten en
hanteren aan de hand van concrete voorbeelden;
5. de rechtsgevolgen van een vernietigde of nietige rechtshandeling
opsommen, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete
voorbeelden;
6. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om van een geldige
volmachtverlening te kunnen spreken opsommen, herkennen, toelichten en
hanteren aan de hand van concrete voorbeelden;
7. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om in geval van ontbreken
van een (toereikende) volmacht bescherming te kunnen bieden aan de
wederpartij, die met de
onbevoegde tussenpersoon heeft gehandeld, opsommen, herkennen,
toelichten en hanteren aan de hand van concrete voorbeelden en de
rechtsgevolgen die intreden wanneer wordt vastgesteld dat de wederpartij
(geen) aanspraak kan maken op de hiervoor bedoelde bescherming opsommen,
herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete voorbeelden;
8. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een verbintenis tot
schadevergoeding op grond van een eigen onrechtmatige daad dan wel op
grond van een kwalitatieve aansprakelijkheid te doen ontstaan opsommen,
herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete voorbeelden
(op hoofdlijnen);
9. de regels aan de hand waarvan de omvang van de verbintenis tot
schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad dient te worden bepaald
opsommen, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete
voorbeelden (op hoofdlijnen);
10. de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om een verbintenis op grond
van onverschuldigde betaling (verdiepend), zaakwaarneming of
ongerechtvaardigde verrijking (op hoofdlijnen) te doen ontstaan
opsommen, herkennen, toelichten en hanteren aan de hand van concrete
voorbeelden.
Eindtermen: 1, 2, 5 en 7.

Vaardighedenleerdoelen
1. het Burgerlijk Wetboek hanteren door aan de hand van concrete
voorbeelden op het terrein van het algemeen deel van het vermogensrecht
en het verbintenissenrecht aan te geven, waar in het Burgerlijk Wetboek
mogelijkerwijs een oplossing zou kunnen worden gevonden voor de in die
voorbeelden besloten liggende vraagstukken (vaardigheid: het kunnen
hanteren van de rechtsbronnen);
2. literatuur lezen en aangeven wat hoofd- en bijzaken zijn
(vaardigheid: het kunnen analyseren van materiaal);
3. een arrest lezen en vervolgens aangeven hoe dat arrest is opgebouwd,
wat de centrale vraag is waarover de rechterlijke instanties zich hebben
gebogen en wat de kernoverwegingen van die instanties zijn geweest bij
het beantwoorden van die vraag (vaardigheden: het kunnen hanteren van de
rechtsbronnen; het kunnen analyseren van materiaal; het zelfstandig
kunnen formuleren van een probleemstelling);
4. een casus bestuderen en analyseren met het oog op het formuleren van
de te beantwoorden rechtsvraag, alsmede met het oog op het vergaren van
informatie die kan worden gebruikt bij het schriftelijk, volledig,
gemotiveerd en met behulp van de wet en de jurisprudentie beantwoorden
van die rechtsvraag (vaardigheden: het kunnen analyseren van materiaal;
het zelfstandig kunnen formuleren van een probleemstelling; het kunnen
hanteren van de rechtsbronnen; het kunnen structureren van een
schriftelijk betoog).
Eindtermen: 11-15

Inhoud vak

Week 1: bronnen van verbintenissen: totstandkoming van rechtshandelingen
en overeenkomsten
Week 2: nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (I)
Week 3: nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (II);
gevolgen van nietigheid en vernietigbaarheid
Week 4: vertegenwoordiging en volmacht
Week 5: onrechtmatige daad als bron van verbintenissen (I): persoonlijke
aansprakelijkheid
Week 6: onrechtmatige daad als bron van verbintenissen (II):
kwalitatieve aansprakelijkheid
Week 7: schadevergoeding en overige bronnen van verbintenissen

Law in action
Juridische leerstukken worden uitgelegd aan de hand van een
maatschappelijk thema
Het verbintenissenrecht wordt zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van
concrete en recente voorbeelden uit het nieuws en de rechtspraak.
Bijvoorbeeld: door een verkoper van hoogslapers werd per abuis een
verkeerde (veel te lage) verkoopprijs op de website gezet, duizenden
mensen bestelden het bed: geldige contracten of niet?

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de digitale voorbereidingsopdracht én
- het maken van de werkgroepopdrachten en eventuele andere
voorbereidende activiteiten.
* Studenten mogen zonder Inleiding Verbintenissenrecht niet deelnemen
aan de vakken Contractenrecht, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht en
Capita selecta notarieel vermogensrecht

Literatuur

In ieder geval zal gebruik worden gemaakt van:
- P.A.M. Croes (red.), Privaatrecht als opdracht, Nijmegen: Ars Aequi
Libri, laatste druk (hierna: PAO)
- J. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel, W.L. Valk,
Rechtshandeling en Overeenkomst, Studiereeks Burgerlijk Recht deel 3,
Deventer: Wolters Kluwer laatste druk (hierna: R&O)

Eventuele aanvullende literatuur zal bekend worden gemaakt via
Canvas.

Overige informatie

Speciaal e-mailadres voor het vak:
inleiding.verbintenissenrecht.rechten@vu.nl

Alle informatie is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen worden via
Canvas bekend gemaakt.

Het behalen van Inleiding verbintenissenrecht is een ingangseis voor de
volgende vakken: Contractenrecht (B2), Vennootschaps- en
rechtspersonenrecht (B2) en Capita Selecta notarieel vermogensrecht
(B2).

Afwijkende intekenprocedure

Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herhalers kunnen zich vanaf 30 augustus 2019 intekenen.

Algemene informatie

Vakcode R_InlVerb
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. S. Stuij
Examinator mr. S. Stuij
Docenten mr. dr. M.Y. Schaub
prof. mr. A.J. Akkermans
prof. mr. C.E.C. Jansen
C.O. Hoekstra
mr. S. Stuij

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep