Inleiding goederenrecht

2019-2020

Doel vak

Het vak draagt bij aan het verwerven van basiskennis van het Nederlandse
goederenrecht, een belangrijk onderdeel van het vermogensrecht. Het vak
geeft een inleiding in de functie en systematiek alsmede in de
belangrijkste begrippen van het goederenrecht, de overdracht van
goederen en derdenbescherming. Daarnaast draagt het vak bij aan het
ontwikkelen van vaardigheden, in het bijzonder het oplossen van
casusposities en het ontwikkelen van analytische vaardigheden in een
rechtswetenschappelijke context.

Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid: 1, 7-8, 12-15 en 21.
Zie voor de eindtermen van de Bachelor Rechtsgeleerdheid het Onderwijs-
en Examenreglement Bachelor Rechtsgeleerdheid.

Eindtermen bachelor Notarieel Recht
De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context
-heeft kennis van de grondslagen van het (Nederlandse) recht,
rechtshistorische en rechtsfilosofische aspecten en heeft besef van de
eigen aard van de notariële rechtsbeoefening

Inhoud vak

- Inleiding, begrippen, eigendom, relatieve rechten, absolute rechten,
kenmerken absolute en relatieve rechten
- Bezit, houderschap, overdracht, overdraagbaarheid,
beschikkingsbevoegdheid, levering van roerende zaken,
niet-registergoederen en levering van registergoederen
- Overdracht en derdenbescherming
- Beperkte rechten, waaronder beperkte genotsrechten en beperkte
zekerheidsrechten

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het maken van de werkgroepopdrachten
* Studenten mogen zonder het behalen van het vak Inleiding Goederenrecht
niet deelnemen aan de vakken Goederenrecht en Capita selecta notarieel
vermogensrecht

Literatuur

- Pitlo/Reehuis/Heisterkamp, Pitlo Deel 3, Het Nederlands burgerlijk
recht, Goederenrecht, Deventer: Kluwer, 2012, dertiende druk
- Literatuur en arresten zoals voorgeschreven via Canvas

Doelgroep

Studenten B1

Afwijkende intekenprocedure

Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herhalers kunnen zich vanaf 30 augustus 2019 intekenen.

Algemene informatie

Vakcode R_Inlgoed3
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. A.G.F.M. Flos
Examinator mr. A.G.F.M. Flos
Docenten mr. A.G.F.M. Flos
mr. dr. R. Mellenbergh

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep