Inleiding in de rechtswetenschap

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van de cursus kan de student:
- De in de cursus verworven elementaire kennis van de hoofdonderdelen en
kernleerstukken van het geldende Nederlandse recht in eigen woorden
reproduceren en inzichtelijk toepassen door het beantwoorden van open en
gesloten vragen over het geldende recht en het oplossen van casus
(eindtermen 1, 2, 13, 15);
- De in de cursus verworven elementaire kennis van de verhouding tussen
nationaal recht, internationaal recht en Europees recht in eigen woorden
reproduceren en inzichtelijk toepassen door het beantwoorden van open en
gesloten vragen over het geldende recht en het oplossen van casus
(eindtermen 2, 3, 13, 15);
- het recht vanuit verschillende meta-juridische invalshoeken en/of
hulpdisciplines bestuderen en kritisch reflecteren op het recht
(eindtermen 5, 6, 9, 15, 18, 19);
- op elementair niveau lezen, begrijpen en analyseren van wetgeving en
rechtspraak (eindtermen 7, 9, 12, 15).

Inhoud vak

Dit vak is een eerste inleiding in het recht. De student onderzoekt
tijdens het vak vraagstukken als ‘Wat is recht?’, ‘Wat zijn
rechtsbronnen?’, ‘Wat zijn de uitgangspunten van de democratische
rechtsstaat?’, ‘Wat is de rol van het internationale recht in de
Nederlandse rechtsorde?’. Naast het bespreken en doorgronden van deze
fundamentele vragen, komt de student tijdens dit vak in aanraking met de
verschillende rechtsgebieden en de beginselen die aan deze
rechtsgebieden ten grondslag liggen.
Onderdeel van het vak is ook dat de student zich de juridische
vaardigheid om arresten (jurisprudentie/uitspraken van rechters) te
lezen en te doorgronden eigen maakt. Daarom wordt het onderdeel
Arrestlezen specifiek geoefend en apart getentamineerd.

Law in Action
Bij dit introducerende vak aan het begin van de Bacheloropleiding worden
onderwerpen besproken die de grens/overgang belichten tussen
maatschappelijke problemen en het recht, zoals bijvoorbeeld de vraag
wanneer de overheid wel of niet dient in te grijpen in het
leven van burgers (brede/smalle moraal). Daarnaast is dit vak per
uitstek de plaats in het curriculum waar juridische of
rechtstheoretische begrippen kunnen worden geïntroduceerd en begrepen
aan de hand van maatschappelijke thema’s die aan de orde worden
gesteld. Hierbij worden ook andere disciplines betrokken, zoals
rechtsgeschiedenis, rechtsfilosofie en rechtssociologie.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkgroepen

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen Inleiding in de Rechtswetenschap
Geroosterd schriftelijke toets Arrestlezen

Vereiste voorkennis

Voor toegang tot de werkgroep is vereist:
- het bestuderen van de wekelijks voorgeschreven literatuur en het maken
van de studievragen en eventuele extra werkgroepopdrachten.

Literatuur

- H.S. Taekema, A.M.P. Gaaker & M.A. Loth, Recht in Context. Een
inleiding tot de rechtswetenschap, meest recente druk, Den Haag: Boom
Juridisch
- Een niet-geannoteerde wettenbundel, laatste editie.
- Syllabus Inleiding in de rechtswetenschap, laatste editie.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Afwijkende intekenprocedure

Nieuwe eerstejaarsstudenten zullen worden ingetekend. Herhalers kunnen zich vanaf 30 augustus 2019 intekenen.

Algemene informatie

Vakcode R_InlrechRC
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator H.E. van Rossum LLM
Examinator H.E. van Rossum LLM
Docenten prof. mr. W.J. Veraart
mr. dr. C.J. de Bruijn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: