Internationaal ondernemingsrecht

2019-2020

Doel vak

Het overkoepelende doel van het vak is het leren oplossen van
internationale problemen van privaatrechtelijke aard, waarbij meerdere
rechtstelsels voor toepassing in aanmerking komen, in het bijzonder
problemen waarbij ondernemingen zijn betrokken. De student wordt in het
kader van de oplossing van de internationale problemen met drie
hoofdvragen geconfronteerd. Ten eerste, de vraag naar de bevoegdheid van
de rechter (welke rechter is bevoegd om van een internationaal
privaatrechtelijk geschil kennis te nemen?). Ten tweede, de vraag naar
het toepasselijke recht (welk recht is op een internationale
privaatrechtelijke rechtsverhouding van toepassing?). Tot slot, de vraag
naar de erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse rechterlijke
beslissing in Nederland dan wel andersom.

De student verwerft kennis en inzicht teneinde de aan hem (of haar)
voorgelegde casus te analyseren en op basis van deze analyse de juiste
juridische kwalificatie toe te passen. Dit betekent dat hij (of zij) de
uit de casus voortvloeiende vraag onder een van de hoofdvragen kan
onderbrengen en de bijbehorende regel kan toepassen. De toepassing van
deze regel leidt tot een oplossing die de student op zijn merites kan
beoordelen. Het analyseren draagt zowel aan de praktische als aan de
wetenschappelijke ontwikkeling van de student bij. Het verrichten van
een analyse en het zoeken van een oplossing bij een vraag/dilemma
vereist uiteenzetting met de bekende theorieën (wetenschappelijke
ontwikkelingen). Een analyse dient vervolgens in het kader van dit vak
ook tot beantwoording van de gestelde vraag (praktische ontwikkeling).

Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:

De afgestudeerde master beschikt over de volgende kennis en inzichten:
-inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het
ondernemingsrecht
-inzicht in het functioneren van en de interactie tussen de actoren
binnen het ondernemingsrecht

De afgestudeerde master beschikt over de volgende vaardigheden en
attituden:
-de vaardigheid literatuur en juridische bronnen op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover
kritische vragen te stellen
-de vaardigheid om kennis van het ondernemingsrecht toe te passen in
complexe casus
-de vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
-de vaardigheid zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van
enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling
formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens,
conclusies trekken)
-de vaardigheid een wetenschappelijk juridische betoog schriftelijk en
mondeling te presenteren
-een kritische houding aannemen ten aanzien van onderzoek op het gebied
van het Ondernemingsrecht
-de vaardigheid te reflecteren op het eigen leerproces en het eigen
leerproces te sturen en te plannen

Inhoud vak

De leerdoelen van het vak hebben betrekking op drie niveaus: kennis,
inzicht en toepassing. Hierbij worden de studenten niet alleen vertrouwd
gemaakt met de wetenschappelijke concepten, maar tevens de praktische
toepassing daarvan en de gevolgen van deze toepassing.
In het kader van het vak Internationaal Ondernemingsrecht verkrijgen
studenten gespecialiseerde kennis die nodig is om eventueel bij een der
bij de master betrokken advocatenkantoren werkzaam te kunnen zijn. Het
vertrouwd zijn met het internationaal ondernemingsrecht is een der
hoofdtaken van een advocaat die bij een ‘Zuidas’-kantoor werkzaam is.
Deze advocatenkantoren zijn voornamelijk, zo niet alleen, op het terrein
van ondernemingsrecht werkzaam. De internationale dimensie van hun
praktijk wordt door hun clientèle (internationaal georiënteerde
ondernemingen en organisaties resp. organisaties uit buitenland die
betrokken raken bij geschillen in Nederland) gegeven.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

-P. Vlas, Rechtspersonen, Praktijkreeks IPR, deel 9,Apeldoorn-Antwerpen:
Maklu 2017;
-L. Strikwerda, S.J. Schaafsma, Inleiding tot het Nederlands
Internationaal
Privaatrecht, 12e druk, Deventer: Kluwer 2019;
-Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen en Wetten,
uitgave T.M.C. Asser Instituut/Stichting Ars Aequi;
-Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak, uitgave T.M.C. Asser
Instituut.
-Teksten en documenten vermeld op dan wel beschikbaar via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode R_Int.ondern
Studiepunten 6 EC
Periode P3+4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. M. Zilinsky
Examinator mr. M. Zilinsky
Docenten mr. M. Zilinsky

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege