Internationaal privaatrecht

2019-2020

Doel vak

Het oplossen van internationale problemen van privaatrechtelijke aard,
waarbij meerdere rechtsstelsels voor toepassing in aanmerking komen.

Inhoud vak

Het vak Internationaal privaatrecht (IPR) houdt zich bezig met de vraag
welk recht van toepassing is op privaatrechtelijke verhoudingen met
internationale elementen, waarbij meerdere rechtsstelsels voor
toepassing in aanmerking komen. Voorts rijst de vraag of aan de
Nederlandse rechter de bevoegdheid toekomt om kennis te nemen van
geschillen omtrent dergelijke verhoudingen, dan wel of een buitenlands
vonnis in Nederland voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking
komt. Verdragen en EG-Verordeningen vormen een belangrijke bron van IPR
naast het per 1 januari 2012 in werking getreden Boek 10 BW. Daarnaast
blijft de bron van het ongeschreven recht, tot uitdrukking komend in de
rechtspraak, van belang.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen en Wetten, uitgave
T.M.C. Asser Instituut/Stichting Ars Aequi;

Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak, uitgave T.M.C. Asser
Instituut;

L. Strikwerda, S.J. Schaafsma, Inleiding tot het Nederlandse
internationaal
privaatrecht, 12e druk, Kluwer: Deventer 2019;

Teksten/documenten vermeld op dan wel beschikbaar gesteld via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Het vak Internationaal privaatrecht mag niet gecombineerd worden met
Private International Commercial Law.

De afgestudeerde master beschikt over een academisch werk- en
denkniveau;
heeft diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in minimaal
één deelgebied van het recht
heeft inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van het
recht, met inbegrip van het nationale en internationale recht

De afgestudeerde master beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:

Analytische vaardigheden:
de juridische en maatschappelijke aspecten van een vraagstuk in hun
onderlinge samenhang beoordelen en daarover kritisch nadenken/oordelen
zich inzicht verschaffen in de problemen die zich bij rechtsvorming op
het gekozen deelgebied voordoen en een bijdrage leveren aan oplossing
daarvan
een probleem vanuit verschillende deelgebieden op een integratieve
manier benaderen
literatuur en juridische bronnen diepgaand analyseren en interpreteren
en kritisch beschouwen (waar relevant ook in de Engelse taal, waar
relevant ook op nieuwe rechtsgebieden)

Probleemoplossende vaardigheden:
complexe casus diepgaand analyseren en interpreteren en zelfstandig
juridische oplossingen aandragen
complexe juridische problemen onderkennen, analyseren en oplossen

Onderzoeks- en presentatievaardigheden:
individueel een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau
voorbereiden en uitvoeren (probleemstelling formuleren en afbakenen,
informatie verzamelen, gegevens interpreteren, conclusies trekken,
evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek)
schriftelijk verslag doen van een rechtswetenschappelijk onderzoek
met argumenten onderbouwde mening formuleren over een complex juridisch
probleem of een nieuwe ontwikkeling

Algemene informatie

Vakcode R_Int.privI
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. M. Zilinsky
Examinator mr. M. Zilinsky
Docenten mr. M. Zilinsky
prof. mr. P. Vlas
prof. mr. J.W. Rutgers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: