Internationaal privaatrecht (not)

2019-2020

Doel vak

Het oplossen van internationale notarieel-juridische problemen, waarbij
meerdere rechtsstelsels voor toepassing in aanmerking komen.

Inhoud vak

Internationaal privaatrecht (IPR) kan worden omschreven als het geheel
van regels betreffende privaatrechtelijke rechtsverhoudingen die
internationale aspecten vertonen, doordat zij met meerdere
rechtsstelsels verbonden zijn. Ook in de notariële praktijk zal men met
deze rechtsverhoudingen te maken krijgen. Zo kan een in Nederland
opengevallen nalatenschap toebehoord hebben aan een erflater met een
buitenlandse nationaliteit of vermogensbestanddelen omvatten die in het
buitenland gelegen zijn (bijvoorbeeld een huis of een effectendepot).
Ook kan de geldigheid van een door een Nederlander in het buitenland
gemaakt testament discutabel zijn. Voorts doen huwelijken tussen
echtgenoten van verschillende nationaliteit vragen van internationaal
huwelijksgoederenrecht rijzen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Mondeling tentamen

Literatuur

-Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen en Wetten,
uitgave T.M.C. Asser Instituut/Stichting Ars Aequi;

-Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak, uitgave T.M.C. Asser
Instituut;

-L. Strikwerda, S.J. Schaafsma, Inleiding tot het Nederlandse
internationaal
privaatrecht, 12e druk, Kluwer: Deventer 2019;

-Teksten en documenten vermeld op dan wel beschikbaar via Canvas.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

Het vak voldoet bijna aan alle eindtermen van de masteropleiding
Notarieel recht. In het bijzonder is de afgestudeerde in staat de aan
hem of haar voorgelegde maatschappelijke problemen op het terrein van
het internationaal privaatrecht te analyseren, beoordelen en een
oplossing voor zulke problemen aan te dragen. Aangezien het tentamen
mondeling plaatsvindt, dient de afgestudeerde ook bekwaam te zijn in het
gebruik van correct Nederlands waarbij hij of zij de antwoorden op een
gefundeerde en beargumenteerde wijze moet weergeven.

Algemene informatie

Vakcode R_Int.privN
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. M. Zilinsky
Examinator mr. M. Zilinsky
Docenten mr. M. Zilinsky
prof. mr. P. Vlas
prof. mr. J.W. Rutgers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: